Stan u Novom Sadu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaDušana Danilovića 8 OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*41.160 € Jemstvo4.116 €
Pravni osnov

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci

Datum javne prodaje25.07.2018. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/424-235

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Aukcijska prodaja koja će se održati dana 25.07.2018. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke a.d. Novi Sad i to za sledeću nepokretnost:

Nepokretnost koja se nalazi u Novom Sadu i to: stan br. 252 korisne površine 49m2, građevinske površine 59m2 u potkrovlju zgrade br. 1 izgrađene na kat. parceli br. 10721/3 u ul. Dušana Danilovića ulaz 8 upisano u List nepokretnosti br. 186 KO Novi Sad I.

Ukupna početna cena za opisane nepokretnosti iznosi 41.160,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Početak aukcije: 11:00h;

Mesto održavanja aukcijske prodaje: filijala Vojvođanske banke na adresi ul. Železnička br. 3 u Novom Sadu.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica, a strana pravna i fizička lica mogu učestvovati saglasno zakonskim propisima kojima su regulisana prava stranih lica.

Zainteresovani kupci su obavezni da uplate depozit u iznosu od 10% od početne cene najkasnije do 24.07.2018. Uplata depozita vrši se na račun Vojvođanske banke ad Novi Sad br.355-0003200289150-36 (poziv na br: JMBG /matični broj prav.lica, a svrha uplate: depozit za aukciju od 25.07.2018. (uz obaveznu naznaku rednog broja nepokretnosti). Lica koja izvrše uplatu depozita potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, u slučaju da u aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema lice koje je uplatilo depozit, a nije pristupilo na aukcijsku prodaju; lice koje odbije da potpiše izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita; lice koje ne prihvati početnu cenu na aukcijskoj prodaji; lice koje na aukcijskoj prodaji stekne status kupca ili drugog najboljeg ponuđača do okončanja postupka prodaje. Ostalim licima se depozit vraća u roku od 3 (tri) radna dana od dana održane aukcijske prodaje.

Smatra se da je uplatom depozita učesnik dao ponudu za učešće na aukciji i prihvatio početnu cenu na aukciji.

Uplaćeni depozit predstavlja deo kupoprodajne cene najpovoljnijeg ponuđača.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja.

Fizička lica koja učestvuju na aukciji legitimišu se ličnom kartom ili pasošem, a pravna lica prilažu dokaz o registraciji firme i dokaz o ovlašćenom licu za zastupanje i /ili ovlašćenje za učešće na aukciji.Na aukciji se prilaže i dokaz o uplaćenom depozitu.

Aukcijski korak se utvrđuje u vrednosti od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Razgledanje imovine zainteresovanih lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa, pa zaključno sa 20.07.2018.

Predmetna nepokretnost se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim organom overe najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti. Troškove overe pred nadležnim organom plaća kupac. Ako proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cenu na ugovoreni način gubi pravo na povraćaj depozita.

Iznos poreza na prenos apsolutnih prava kao i svih potrebnih troškova za upis prava vlasništva, plaća kupac.