Stambeni objekat u Valjevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaDušanova 75 OpštinaValjevo
Cena EUR*15.492 € Jemstvo2.213 €
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje27.02.2018. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

018/507-496 i 018/507-480;

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se prva prodaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti predmeta izvršenja i to:

Porodična stambena zgrada br1, površine u gabaritu 75 m2, izgrađena na katastarskoj parceli br 5958 upisane u list nepokretnosti br 2753 KO Valjevo a koja se nalazi u ulici Dušanova br 75 u iznosu od 2.624.850,00 dinara - a u privatnoj svojini izvršnog dužnika Pijanovic Svetlana, Valjevo Popučke bb sa obimom udela 1/1.

Početna cena na prvom javnom nadmetanju iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 1.837.395 dinara.

Prvo javno nadmetanje održaće se dana 27.02.2018 godine u 14:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Steve Vidovića u Valjevu, ul Vladike Nikolaja 45/1

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini 1/10 utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti i da dokaz o uplati dostave javnom izvršitelju, najmanje jedan radni dan pre dana kada je zakazana prodaja.

Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja Steve Vidovića broj 205-234999-87 koji se vodi kod Komercijalne Banke ad Beograd, s napomenom „ jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu 262 I.I. 58/17“
Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost ( kupac ) je dužan da uplati ponuđeni iznos ( cenu ) u roku od 15 dana od dana dodeljivanja na javnoj prodaji, uplatom na račun javnog izvršitelja br 205-234999-87 , koji se vodi kod Komercijalne Banke ad Beograd, a ako polaganje cene izostane, izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg ponuđača po redu da uplati ponuđeni iznos.

Zainteresovanim licima se omogućava razgledanje predmetnih nepokretnosti u periodu od 19.02.2018 godine do 26.02.2018 godine u vremenu od 08:00 – 16:00 časova, i nalaže se izvršnom dužniku iz Valjevoa Popučke bb, da omogući zainteresovanim licima razgledanje predmetnih nepokretnosti koje su predmet izvršenja u napred navedenom vremenu.

Za dodatne informacije obavezno kosultovati dokument u prilogu ovog oglasa:
Zaključak Javnog izvršitelja Steve Vidovića br 262 I.I. 58/17 od 29.01.2018 g.

Kontakt podaci izvršitelja: 014 /501-564; izvrsenje.vidovic@gmail.com.

Nema komentara