Stambeni objekat u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaBulevar Kneza Aleksandra Đorđevića 12 OpštinaBeograd-Savski Venac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br.: I.I 1719/17 dana 07.02.2018. godine.

Datum javne prodaje07.03.2018. Poverilac / Prodavac Dragana Stojkov - izvršitelj
Kontakt telefon

011/256-32-35, 011/256-32-34

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Trosobni stan, broj posebnog dela 1, evidencijski broj 1, površine 97m2 u suterenu; višesobni dvoetažni stan, broj posebnog dela 2, evidencijski broj 2, površine 404m2, na prizemlju; i garaža, broj posebnog dela 1, evidencijski broj 3, površine 110m2, u suterenu, sve upisano u B listu-2 deo, u okviru porodično stambene zgrade, spratnosti Po+Pr+Pk, objekat broj 1 u Blistu-1 deo, izgrađene na katastarskoj parceli br 20082, upisane u Listu nepokretnosti broj 4960 KO Savski venac, koja se nalaze u Beogradu , ul. Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića br. 012.

Prvo nadmetanje će se održati dana 07.03.2018. godine na adresi sedišta kancelarije javnog izvršitelja u Beogradu, ul. Luke Vojvodića br. 14 na prvom spratu, Sala za aukcije, sa početkom u 12 časova.

Zaključkom I.I 1719/17 od 31.01.2018. godine, javni izvršitelj Dragana Stojkov je utvrdila tržišnu cenu predmetne nepokretnosti u visini od 218.275.342,20 dinara, u svemu u skladu sa Procenom tržišne vrednosti nepokretnosti sačinjene dana 19.01.2018. godine od strane Đurić Zorana, REV-Spec.struk.inž.građ., sudski veštak, oblast građevinarstvo.

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja i to u visini od 21.827.534,22 dinara, što predstavlja 10 % od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti.

Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja, Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.I 1719/17”.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost i to dana 28.02.2018. godine u 11 časova, uz prethodnu najavu na telefon 011-256-3234 ili na mobilni telefon broj 060-3607-633, g-din. Dušan Kršinić. Izvršni dužnik se obavezuje da omogući razgledanje nepokretnosti u određenom terminu pod pretnjom novčanog kažnjavanja.

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 152.792.739,54 dinara što predstavlja 70% od procenjene tržišne cene nepokretnosti, dok na drugom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 50% od procenjene tržišne cene nepokretnosti.