Trosoban stan u Sevojnu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Sevojno OpštinaUžice
Cena EUR*22.957 € Jemstvo3.279 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje26.02.2018. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72, 011/220-88-24, 011/220-89-90, 011/220-89-78, 011/220-89-48

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Oglašava se prodajem usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika a na kojoj izvršni poverilac ima konstituaisano založno pravo-hipoteka prvoga reda,na osnovu Rešenja Opštinskog suda u Užicu И-1112/05 od 11.07.2005 godine i to:

-trosobnog stana,broj posebnog dela 2,broj ulaza 25 u prizemlju zgrade broj 1,površine 75m2 na adresi Višeslava Bugarinovića,sagrađen na katastarskoj parceli broj 4009/13 i upisan u list nepokretnosti broj 2525 KO Sevojno-SKN Užice.

Vrednost predmetne nepokretnosti je utvrđena Zaključkom Javnog izvršitelja o utvrđivanju vrednosti nepokretnosti dana 27.11.2017 god.u iznosu od 3.902.726,00 dinara.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti,i to za: 2.731.908,20 dinara.

Prva prodaja nepokretnosti će se obaviti usmenim javnim nademtanjem,a prvo javno nadmetanje će se održati dana 26.02.2018.godine u 14:00 časova u prostorijama sedišta kancelarije Javnog izvršitelja Milana Lojaničića,Ul.Momčila Tešića br.14/I sprat stan br.4,Užice.

Lica zainteresovana za učešće na ovoj javnoj prodaji su dužna da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva jednu desetinu/1/10/utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti što u konkretnom slučaju iznosi 390.272,60 dinara na račun Javnog izvršitelja broj 205-212443-49 koji se vodi kod Komercijalna banka ad Beograd sa napomenom/jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu И.И-345/2017.

Zainteresovana lica su dužna da na dan održavanja javne prodaje dostave javnom izvršitelju dokaz o izvršenoj uplati određenog iznosa jemstva za učestvovanje na javnom nadmetanju.

Obaveštavaju se zainteresovana lica da će javni izvršitelj na osnovu ovlašćenja kojim upravlja izvršnim postupkom,prihvaćenu početnu cenu uvećati za 5% kao i da će svaka naredna ponuda biti uvećana za 5% od prethodno objavljene i prihvaćene cene.

Kupac nepokretnosti,odnosno najpovoljniji ponudilac je dužan da u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti da isplati razliku između uplaćenog iznosa jemstva i ponuđene najpovoljnije cene u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti na račun Javnog izvršitelja broj 205-212443-49 koji se vodi kod Komercijalne banke ad Beograd sa pozivom na broj И.И-345/2017.

Ukoliko ponudilac sa najvišom ponudom ne isplati iznos prodajne cene u roku,Javni izvršitelj će posebnim zaključkom oglasiti prodaju bez dejstva prema tom ponudiocu i nepokretnost će biti dodeljena drugom po redu ponudiocu koji će biti dužan da u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka kojim je prodaja oglašena bez dejstva prema ponudiocu sa najvišom ponudom i dodeljena nepokretnost drugom po redu ponudiocu,da isplati ponuđenu cenu odnosno razliku između uplaćenog jemstva i njegove ponude na račun javnog izvršitelja broj 205-212443-49 koji se vodi kod Komercijalna banka ad Beograd sa pozivom na broj И.И-3.