Trosoban stan u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaNedeljka Gvozdenovića 7 OpštinaBeograd-Novi Beograd
Cena EUR*70.000 € Jemstvo5.000 €
Pravni osnov

U skladu sa Članom 35. Zakona o hipoteci, a na osnovu konačnog Rešenja RGZ-Službe za katastar nepokretnosti Novi Beograd br.952-02-12-2/2016 od 08.03.2016.godine.

Datum javne prodaje08.03.2018. Poverilac / ProdavacSrpska banka
Kontakt telefon

011/360-73-20 i 011/360-72-60

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Predmet prodaje je trosoban stan u Novom Beogradu, Ul. Nedeljka Gvozdenovića, površine 86m2, broj posebnog dela 14, na 3.spratu, zgrada br.1, ulaz br.7, na kat.parceli br.1978/3, upisan u list nepokretnosti br.5153 K.O. Novi Beograd.

Aukcijska prodaja održaće se dana 08.03.2018. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Srpske banke ad u Beogradu, ul. Savska br. 25 (sala na 5.spratu) , po početnoj ceni od 70.000,00 EUR.

Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 1.000,00 EUR . Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 5.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, na račun Srpske banke a.d. Beograd broj 908-29501-36, s pozivom na broj 431000 ( za uplatu depozita u dinarima), odnosno s pozivom na broj 531001 (za uplatu depozita u deviznom iznosu za fizička lica, prema instrukcijama banke), odnosno s pozivom na broj 531002 (za uplatu depozita u deviznom iznosu za pravna lica, prema instrukcijama banke) .

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita dužna su da dostave licima ovlašćenim za kontakt iz ovog oglasa popunjenu prijavu učešća na aukciji sa dokazom o uplati depozita najkasnije do 08.03.2018. godine u 12,00 časova.

Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Pravo na povraćaj depozita nema uplatilac depozita koji se ne registruje na propisan način, učesnik koji kao proglašeni kupac ne potpiše zapisnik sa održane aukcijske prodaje, ne zaključi ugovor i/ili ne uplati cenu (uključujući drugog, odnosno trećeg najboljeg ponuđača kada stekne status kupca) i učesnici koji ne prihvate početnu cenu, u slučaju kada je zbog toga aukcija neuspela.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, odnosno drugog i trećeg najboljeg ponuđača, depozit će biti vraćen u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja aukcijske prodaje.

Registracija učesnika počinje 12.20 časova i završava se 10 minuta pre početka aukcije na navedenoj adresi.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje i overava pred nadležnim javnim beležnikom najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana održavanja aukcijske prodaje. Kupoprodajna cena isplaćuje se u celosti u EUR / dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, u roku od 15 (petnaest) dana od dana overe ugovora.

Prodaja navedenih nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Kupac snosi troškove overe kupoprodajnog ugovora, poreza na prenos apsolutnih prava, taksi i drugih troškova vezanih za prodaju predmetnih nepokretnosti.

Procena sa fotografijama nepokretnosti, Oglas, kao i prateća prodajna dokumentacija su objavljene na internet strani Srpske banke ad Beograd: www.srpskabanka.rs, u delu „Prodaja nepokretnosti i pokretnih stvari“.