Dvosoban sta u Čačku


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaLjubićski kej "D" OpštinaČačak
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.5 na osnovu Rešenja Službe za katastar nepokretnosti Čačak br.952-02-12-337/2017 od 26.12.2017.g.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

060/874-78-21

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Dvosoban stan br.10, površine 58m2, na 1. spratu stambene zgrade (zgrada br.1), ulaz „D“ u ul.Ljubićski kej u Čačku, sagrađene na parceli br.3206/10, upisane u LN br.8874 K.O.Čačak.

Procenjena tržišna vrednost nekretnine je 28.400 EUR.

Pisane ponude za kupovinu napred navedene nekretnine zainteresovana lica mogu poslati poštom odnosno neposredno predati u zatvorenim kovertama na adresu: Erste Bank ad Novi Sad, Direkcija za restrukturiranje i naplatu plasmana, Odeljenje za naplatu potraživanja od pravnih i fizičkih lica, Bulevar oslobođenja br.60, 21000 Novi Sad sa naznakom “ZA WORKOUT - NE OTVARATI - ponuda za kupovinu nepokretnosti”.

Ponuda treba da sadrži:
- iznos ponuđene kupoprodajne cene,
- detaljne podatke o ponuđaču (ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu),
- izjavu ponuđača da nepokretnost kupuje u vidjenom stanju.
Uz ponudu pravna lica obavezno prilažu fotokopiju izvoda iz nadležnog registra privrednih subjekata.
Rok za dostavu ponuda je: 28.02.2018. godine.

Ponude pristigle nakon navedenog roka, kao i ponude koje ne sadrže sve tražene podatke neće biti razmatrane.

Prednost pri izboru ima ponuđač koji ponudi najveću kupoprodajnu cenu.

Prodavac zadržava pravo da sa užim krugom ponuđača sprovede postupak pregovaranja ili aukcijsku prodaju.

Prodavac zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog ponuđača.

O ishodu ovog javnog prikupljanja ponuda, ponuđači će biti obavešteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.