Stambeni prostor i garažna mesta u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaJurija Gagarina 34 OpštinaBeograd-Novi Beograd
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I 1322/17 dana 12.02.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / Prodavac Dragana Stojkov - izvršitelj
Kontakt telefon

011/256-32-35, 011/256-32-34

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

OTKAZUJE SE prva prodaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti. Naredni termin održavanja prve javne prodaje biće naknadno zakazan i objavljen.

1) Stambeni prostor koji se nalazi u Beogradu, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ulici Jurija Gagarina br. 34, opisan u V listu 2 deo strana 1 Lista nepokretnosti br. 4101 KO Novi Beograd, kao posebni deo zgrade br. 24, četvorosoban stan na četvrtom spratu, površine 117 m2,
2) Garažno mesto u Beogradu, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ulici Jurija Gagarina br. 34, broj ulaza II, opisan u V listu 2 deo strana 1 Lista nepokretnosti br. 4101 KO Novi Beograd, kao posebni deo zgrade br. 12, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu,
3) Garažno mesto u Beogradu, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ulici Jurija Gagarina br. 34, broj ulaza II, opisan u V listu 2 deo strana 1 Lista nepokretnosti br. 4101 KO Novi Beograd, kao posebni deo zgrade br. 13, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu,
4) Garažno mesto u Beogradu, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ulici Jurija Gagarina br. 34, opisan u V listu 2 deo strana 1 Lista nepokretnosti br. 4101 KO Novi Beograd, kao posebni deo zgrade br. 3, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu,
5) Garažno mesto u Beogradu, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ulici Jurija Gagarina br. 34, opisan u V listu 2 deo strana 1 Lista nepokretnosti br. 4101 KO Novi Beograd, kao posebni deo zgrade br. 4, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu.

Prvo nadmetanje će se održati dana 14.03.2018. godine na adresi sedišta kancelarije javnog izvršitelja u Beogradu, ul. Luke Vojvodića br. 14 na prvom spratu, Sala za aukcije, sa početkom u 12,00 časova.

Zaključkom I.I 1322/17 od 12.01.2018. godine, ispravljenog zaključkom od 19.01.2018. godine, javni izvršitelj Dragana Stojkov je utvrdila tržišnu cenu predmetne nepokretnosti u visini od:
1) 20.458.884,60 dinara za posebni deo zgrade br. 24, četvorosoban stan na četvrtom spratu;
2) 954.951,20 dinara za posebni deo zgrade br. 12, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu;
3) 1.074.320,10 dinara za posebni deo zgrade br. 13, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu;
4) 1.016.962,10 dinara za posebni deo zgrade br. 3, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu;
5) 1.014.635,65 dinara za posebni deo zgrade br. 4, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu, u svemu u skladu sa Procenom tržišne vrednosti nepokretnosti sačinjene dana 08.12.2017. godine od strane Đurić Zorana, REV-Spec.struk.inž.građ., sudski veštak, oblast građevinarstvo.

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja i to u visini od:
1) 2.045.888,46 dinara za posebni deo zgrade br. 24, četvorosoban stan na četvrtom spratu;
2) 95.495,12 dinara za posebni deo zgrade br. 12, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu;
3) 107.432,01 dinara za posebni deo zgrade br. 13, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu;
4) 101.696,21 dinara za posebni deo zgrade br. 3, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu;
5) 101.463,56 dinara za posebni deo zgrade br. 4, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu, što predstavlja 10 % od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti

Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja, Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 1322/17”.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost i to dana 12.03.2018. godine u 11,00 časova, uz prethodnu najavu na telefon 011-256-3234. Izvršni dužnik se obavezuje da omogući razgledanje nepokretnosti u određenom terminu pod pretnjom novčanog kažnjavanja.

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi
1) 14.321.219,22 dinara za posebni deo zgrade br. 24, četvorosoban stan na četvrtom spratu;
2) 668.465,84 dinara za posebni deo zgrade br. 12, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu;
3) 752.024,07 dinara za posebni deo zgrade br. 13, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu;
4) 711.873,47 dinara za posebni deo zgrade br. 3, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu;
5) 710.244,95 dinara za posebni deo zgrade br. 4, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu, što predstavlja 70% od procenjene tržišne cene nepokretnosti, dok na drugom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 50% od procenjene tržišne cene nepokretnosti.