Stambeni prostor i garažna mesta u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaJurija Gagarina 34 OpštinaBeograd-Novi Beograd
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I 1322/17 dana 12.02.2018. godine.

Datum javne prodaje14.03.2018. Poverilac / Prodavac Dragana Stojkov - izvršitelj
Kontakt telefon

011/256-32-35, 011/256-32-34

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1) Stambeni prostor koji se nalazi u Beogradu, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ulici Jurija Gagarina br. 34, opisan u V listu 2 deo strana 1 Lista nepokretnosti br. 4101 KO Novi Beograd, kao posebni deo zgrade br. 24, četvorosoban stan na četvrtom spratu, površine 117 m2,
2) Garažno mesto u Beogradu, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ulici Jurija Gagarina br. 34, broj ulaza II, opisan u V listu 2 deo strana 1 Lista nepokretnosti br. 4101 KO Novi Beograd, kao posebni deo zgrade br. 12, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu,
3) Garažno mesto u Beogradu, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ulici Jurija Gagarina br. 34, broj ulaza II, opisan u V listu 2 deo strana 1 Lista nepokretnosti br. 4101 KO Novi Beograd, kao posebni deo zgrade br. 13, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu,
4) Garažno mesto u Beogradu, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ulici Jurija Gagarina br. 34, opisan u V listu 2 deo strana 1 Lista nepokretnosti br. 4101 KO Novi Beograd, kao posebni deo zgrade br. 3, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu,
5) Garažno mesto u Beogradu, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ulici Jurija Gagarina br. 34, opisan u V listu 2 deo strana 1 Lista nepokretnosti br. 4101 KO Novi Beograd, kao posebni deo zgrade br. 4, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu.

Prvo nadmetanje će se održati dana 14.03.2018. godine na adresi sedišta kancelarije javnog izvršitelja u Beogradu, ul. Luke Vojvodića br. 14 na prvom spratu, Sala za aukcije, sa početkom u 12,00 časova.

Zaključkom I.I 1322/17 od 12.01.2018. godine, ispravljenog zaključkom od 19.01.2018. godine, javni izvršitelj Dragana Stojkov je utvrdila tržišnu cenu predmetne nepokretnosti u visini od:
1) 20.458.884,60 dinara za posebni deo zgrade br. 24, četvorosoban stan na četvrtom spratu;
2) 954.951,20 dinara za posebni deo zgrade br. 12, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu;
3) 1.074.320,10 dinara za posebni deo zgrade br. 13, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu;
4) 1.016.962,10 dinara za posebni deo zgrade br. 3, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu;
5) 1.014.635,65 dinara za posebni deo zgrade br. 4, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu, u svemu u skladu sa Procenom tržišne vrednosti nepokretnosti sačinjene dana 08.12.2017. godine od strane Đurić Zorana, REV-Spec.struk.inž.građ., sudski veštak, oblast građevinarstvo.

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja i to u visini od:
1) 2.045.888,46 dinara za posebni deo zgrade br. 24, četvorosoban stan na četvrtom spratu;
2) 95.495,12 dinara za posebni deo zgrade br. 12, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu;
3) 107.432,01 dinara za posebni deo zgrade br. 13, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu;
4) 101.696,21 dinara za posebni deo zgrade br. 3, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu;
5) 101.463,56 dinara za posebni deo zgrade br. 4, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu, što predstavlja 10 % od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti

Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja, Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 1322/17”.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost i to dana 12.03.2018. godine u 11,00 časova, uz prethodnu najavu na telefon 011-256-3234. Izvršni dužnik se obavezuje da omogući razgledanje nepokretnosti u određenom terminu pod pretnjom novčanog kažnjavanja.

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi
1) 14.321.219,22 dinara za posebni deo zgrade br. 24, četvorosoban stan na četvrtom spratu;
2) 668.465,84 dinara za posebni deo zgrade br. 12, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu;
3) 752.024,07 dinara za posebni deo zgrade br. 13, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu;
4) 711.873,47 dinara za posebni deo zgrade br. 3, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu;
5) 710.244,95 dinara za posebni deo zgrade br. 4, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu, što predstavlja 70% od procenjene tržišne cene nepokretnosti, dok na drugom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 50% od procenjene tržišne cene nepokretnosti.