Petosoban stan u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKrivošijska 3 OpštinaBeograd-Zvezdara
Cena EUR*47.830 € Jemstvo15.943 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje21.06.2018. Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-66-27 i 060/818-32-40

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Petosoban stan - dupleks – prizemlje sa potkrovljem, br. posebnog dela 1, površine 159 m2 koji se nalazi u prizemlju porodicne stambene zgrade na kat. parceli 105/12, Po+Pr+Pk, na adresi Krivošijska br.3., Beograd, sa zemljištem i to 400/5173 udela, sve upisano u List nepokretnosti 533 KO Veliki Mokri lug na kat. parceli 105/12 i to se prodaje kao USELJIVA.

Na nepokretnosti koja je predmet prodaje prema stanju u katastru nepokretnosti ne postoje prava trecih lica koja ne prestaju prodajom. Na nepokretnosti koja je predmet prodaje ne postoje službenosti niti stvarni tereti koje kupac preuzima.

Utvrdena tržišna vrednost predmetne nepokretnosti iznosi 18.972.656,00 dinara, s tim da na drugom javnom nadmetanju pocetna cena iznosi 5.691.797,00 dinara što predstavlja 30% od procenjene tržišne vrednosti.

Drugo javno nadmetanje ce se održati dana 21.06.2018.godine na adresi sedišta javnog izvršitelja u Beogradu, Luke Vojvodica 14 na prvom spratu, Sala za aukcije, sa pocetkom u 10 casova.

Pravo ucešca u nadmetanju imaju lica koja su prethodno uplatili jemstvo u visini od 1.897.266,00 dinara, što predstavlja 10% od utvrdene tržišne vrednosti nepokretnosti i dokaz o uplati na dan nadmetanja predaju javnom izvršitelju. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja zakljucno sa 20.06.2018.godine, kako bi javni izvršitelj na dan prodaje imao registrovanu uplatu jemstva na izvodu sa svog namenskog poslovnog racuna. Strana lica (fizicka i pravna) mogu ucestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do objavljivanja javnog nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije.

Jemstvo se uplacuje u gotovom novcu uplatom na namenski racun javnog izvršitelja, Dragan Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodica 14, otvoren kod Komercijalne banke ad Beograd pod brojem: 205-177742-71 otvoren kod Komercijalne banke ad Beograd sa napomenom“jemstvo za ucestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.Iv 1262/17“.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvolice se da razgledaju predmetnu nepokretnost i to dana 11.06.2018.godine u 14,30 casova, uz prethodnu najavu na mobilni telefon broj 060 3607 633 ( g-din Dušan Kršinic).

Ponudac-kupac kome je dodeljena nepokretnost je dužan uplatiti ponudeni iznos – cenu u roku od 15 dana po okoncanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski racun Javnog izvršitelja otvoren kod Komercijalne banke ad Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom „ uplata ostatka cene u predmetu I.Iv 1262/17“.

U slucaju da na javnom nadmetanju kao zainteresovani kupci ucestvuju više lica sa uplacenim jemstvom i ukoliko javni izvršitelj dodeli predmetnu nepokretnost najpovoljnijem ponudacu, u tom slucaju jemstvo drugog i treceg ponudaca se zadržava na namenskom racunu javnog izvršitelja do konacne uplate celokupnog iznosa kupoprodajne cene od strane najpovoljnijeg ponudaca, a ostalim ponudiocima vratice se jemstvo odmah posle zakljucenja javnog nadmetanja.

Ako polaganje ostatka cene izostane na nacin odreden ovim zakljuckom od strane najpovoljnijeg ponudioca javni izvršitelj ce prodaju tom ponudacu proglasiti bez pravnog dejstva i pozvati sledeceg po redu ponudaca da uplati ponudeni iznos u ostavljenom roku.