search user menu
Datum javne prodaje: 21.06.2022
Datum kreiranja oglasa: 25.05.2022
58 295 EUR

Zgrada prehrambene industrije sa zemljištem u Sivcu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Poslovni objekat


Grad

Kula

Adresa

Maršala Tita 279, KO Sivac


...
Jemstvo

17.488,00

Tip nekretnine

Poslovni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

AIK BANKA AD Beograd

Kontakt telefon

064/437-89-71

Broj prodaje

2

Dokumenti

-

Opis

Predmet javne prodaje čini sledeće nepokretnosti i to:

•    Zgrada prehrambrene industrije i proizvodnje pića, br. zgrade 1, u ul. Maršala Tita br. 279, površina 808 m2. br. pr. Etaža 1, sa zemljištem pod zgradom objektom površine 808 m2, na kp 501 КO Sivac;
•    Zemljište uz zgradu i drugi obejkat površine 500 m2   na kp 501 КO Sivac;
Njiva 1.klase, površine 364 m2  na kp 501 КO Sivac;

 

Od izgradnje objekta vršeno je nekoliko adaptacija prostora, te postoje dva lokala koji obuhvataju sanitarni čvor  i maloprodajni prostor, pored ovih postoji još nekoliko različitih prostorija. Na predmetnoj parceli pored glavnog objekta postoje i dograđeni pomoćni objeki koji nisu premdet ove prodaje

 

Izvršni dužnnik koristi predmetnu nepokretnost za obavljanje privredne delatnosti.

 

Ne postoje prava trećih lica, kao ni stvarne ni lične službenosti niti stvarni tereti koje kupac preuzima posle kupovine.

 

Javna prodaja održaće se dana 21.06.2022. godine, prodaja će se sprovesti putem portala elektronske prodaje. Licitacioni korak iznosi 5% od određene početne cene.

 

Vreme za davanje ponuda traje najduže četiri sata, u periodu od 09:00 časova do 13:00 časova. U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka perioda navedenog perioda, vreme trajanja se produžava do vremena određenog za okončanje javnog nadmetanja. Postupak se ponavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude nijedna ponuda, a najduže do 15 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati. Sva ostala pravila vezana za elektronsko javno nadmetanje regulisana su Pravilnikom o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja („Sl. Glasnik RS“ br 14 od 21. februara 2020. godine).

 

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja su registrovani korisnici portala elektronskog javnog nadmetanja i koja prethodno polože jemstvo u iznosu od 15% procenjene vrednosti nepokretnosti za koju podnose ponudu i to na račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala (eaukcija.sud.rs) i to najkasnije dva dana pre održavanja elektronskog javnog nadmetanja, inače će se licu uskratiti učestvovanje na javnom nadmetanju.
Izvršni poverilac i založni poverioci ne polažu jemstvo ako njihova potraživanja dosežu iznos jemstva i ako bi, s obzirom na njihov redosled namirenja i procenjenu vrednost nepokretnosti, iznos jemstva mogao da se namiri iz prodajne cene.

 

Ponudiocu čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo kada ministarstvo vrati na račun javnog izvršitelja sve uplate, osim za drugog i trećeg ponuđača.

 

Ovim se obaveštavaju svi zainteresovani  ponuđači i učesnici na javnom nadmetanju da će ovaj Zaključak o prodaji biti objavljen i na portalu Ministarstva pravde www.eaukcija.sud.rs , kao i da se sva ostala obaveštenja (eventalne izmene, dopune, promene) vezana za ovu javnu prodaju i javno nadmetanje će biti objavljene na navedenom portalu. 

 

Ponuđač sa najvećom ponudom dužan je da ponuđenu cenu plati u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti na račun javnog izvršitelja broj 340-13002830-87 koji se vodi kod ERSTE BANК AD NOVI SAD, u suprotnom ako ponuđač ne plati odmah po pozivu javnog izvršitelja, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i plaća onu cenu koju je on ponudio i tako redom u skladu sa čl. 192. stav 2. ZIO. Iz jemstva ponudioca koji nije platio ponuđenu cenu namiruju se troškovi javnog nadmetanja i razlika između cene koju je ponudio i plaćene cene, a ako nakon toga ostane višak uplaćuje se u budžet R. Srbije. Ako prva tri ponudioca ne plate ponuđenu cenu u roku, u skladu sa čl. 182.st.2, st. 3. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, iz njihovog jemstva namiruju se troškovi prvog i drugog javnog nadmetanja, odnosno neposredne pogodbe i razlike u ceni postignutoj na prvom i drugom javnom nadmetanju, odnosno razlika u ceni koja je postignuta na drugom javnom nadmetanju i ceni koja je postignuta u postupku prodaje putem neposredne pogodbe, a ako nakon toga ostane višak uplaćuje se na račun budžeta R. Srbije.

 

Jemstvo u svakom slučaju gubi učesnik koji ne ponudi ni početnu cenu, kao i učesnik koji odustane od javnog nadmetanja, u kom slučaju će se postupiti na način opisan u čl. 182.st.2, st. 3. Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

 

Shodno čl. 169.  Zakona o izvršenju i obezbeđenju određeno je ko ne može biti kupac na javnom nadmetanju i to:
Кupci nepokretnosti ne mogu biti ni na javnom nadmetanju, ni neposrednom pogodbom, ne može biti izvršni dužnik. Кupac nepokretnosti ne može biti ni javni izvršitelj, zamenik javnog izvršitelja, pomoćnik javnog izvršitelja ili drugo lice koje je zaposleno kod javnog izvršitelja, nezavisno od toga da li postupa u konkretnom izvršnom postupku, niti lice koje je njihov krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, supružnik, vanbračni partner, tazbinski srodnik do drugog stepena, staratelj, štićenik, usvojitelj, usvojenik, hranitelj ili hranjenik. Кupac nepokretnosti ne može biti ni svako drugo lice koje službeno učestvuje u konkretnom izvršnom postupku. Кupac nepokretnosti ne može biti ni lice zaposleno u ministarstvu kao administrator portala elektronskog javnog nadmetanja, niti lice koje je njegov krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, supružnik, vanbračni partner, tazbinski srodnik do drugog stepena, staratelj, štićenik, usvojitelj, usvojenik, hranitelj ili hranjenik.

 

Shodno članu 186. Zakona o izvršenju i obezbeđenju izvršni poverilac i izvršni dužnik mogu da se sporazumeju o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom u rasponu od objavljivanja zaključka o prodaji nepokretnosti na javnom nadmetanju pa do donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti posle javnog nadmetanja ili donošenja zaključka kojim se utvrđuje da drugo javno nadmetanje nije uspelo.

 

Кupac snosi sve troškove taksi i poreza, a radi prenosa prava vlasništva. Zainteresovana lica mogu razgledati predmet prodaje svakim radnim danom od 10-16 časova, što je izvršni dužnik dužan omogućiti, u dogovoru sa javnim izvršiteljem.

 

Zaključak o prvoj prodaji objaviće se na elektronskoj i oglasnoj tabli Кomore javnih izvršitelja i na portalu elektronskog javnog nadmetanja, s tim da izvršni poverilac može o svom trošku da objavi zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.

 

Javni izvršitelj: Goran Milosavić
064/437-89-71; gomizvrsitelj@gmail.com

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image