search user menu
Datum javne prodaje: 02.09.2022
Datum kreiranja oglasa: 05.07.2022
Kontakt

Komode, veš mašina, bračni krevet, ugaona garnitura

Kontaktirajte prodavca
Naziv

Komode, veš mašina, bračni krevet, ugaona garnitura

Tip

Nameštaj


Grad

Sremska Mitrovica


...
Prodavac / Poverilac

Milan Žugić - izvršitelj

Kontakt telefon

065/277-71-55; 022/615-480

Broj prodaje

2

Opis

OGLAŠAVA SE DRUGA javna prodaja pokretnih stvari u svojini izvršnog dužnika koje su popisane na zapisniku od dana 22.06.2022. godine i to na adresi Sremska Mitrovica, ul. Stefana Lastavice br. 72, čija je ukupna procenjena vrednost na dan popisa iznosila 74.000,00 dinara i to za: 

 

-komoda sa dve ladle, red. br. 00354, čija je procenjena vrednost na dan popisa 22.06.2022. godine iznosila 5.000,00 dinara, 
-komoda, red. br. 00355, čija je procenjena vrednost na dan popisa 22.06.2022. godine iznosila 4.000,00 dinara, 
-ugaona garnitura, red. br. 00356, čija je procenjena vrednost na dan popisa 22.06.2022. godine iznosila 40.000,00 dinara, 
-veš mašina „Gorenje“, red. br. 00357, čija je procenjena vrednost na dan popisa 22.06.2022. godine iznosila 10.000,00 dinara, 
-bračni krevet sa dva noćna ormarića, red. br. 00358, čija je procenjena vrednost na dan popisa 22.06.2022. godine iznosila 12.000,00 dinara, 
-crni stočić, iverica red. br. 00359, čija je procenjena vrednost na dan popisa 22.06.2022. godine iznosila 3.000,00 dinara.

 

Početna cena na drugoj javnoj prodaji određena je u visini od 50% od procenjene vrednosti i iznosi:
-komoda sa dve ladle, red. br. 00354 - 2.500,00 dinara, 
-komoda, red. br. 00355 - 2.000,00 dinara, 
-ugaona garnitura, red. br. 00356 - 20.000,00 dinara, 
-veš mašina „Gorenje“, red. br. 00357 - 5.000,00 dinara, 
-bračni krevet sa dva noćna ormarića, red. br. 00358 - 6.000,00 dinara, 
-crni stočić, iverica red. br. 00359 – 1.500,00 dinara.

 

II - Drugo javno nadmetanje će se održati dana 02.09.2022. godine, putem portala elektronske prodaje (eaukcija.sud.rs), a licitacioni korak iznosi 10% od početne cene.

 

III - Elektronsko javno nadmetanje se održava radnim danom i traje najduže šest časova u periodu od 9 do 15 časova. Vreme za davanje ponuda traje najduže četiri časa u periodu od 9 do 13 časova. U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka navedenog perioda, vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja se produžava još pet minuta od vremena određenog za okončanje elektronskog javnog nadmetanja te se postupak ponavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data nijedna ponuda a najduže do 15 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati a sve u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja

 

IV - Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo, na račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala  (eaukcija.sud.rs) najkasnije dva dana pre održavanja javnog nadmetanja u visini 15%  procenjene vrednosti konkretne pokretne stvari. Polaganja jemstva su oslobođeni izvršni poverilac i založni poverilac, ako njihova potraživanja dostižu iznos jemstva i ako bi se s obzirom na njihov red prvenstva i utvrđenu vrednost pokretnih stvari, taj iznos mogao namiriti iz prodajne cene.

 

V - Кupac pokretnih stvari, ni na javnom nadmetanju, ni neposrednom pogodbom, ne može biti izvršni dužnik, kao ni javni izvršitelj, zamenik javnog izvršitelja, pomoćnik javnog izvršitelja ili drugo lice koje je zaposleno kod javnog izvršitelja, nezavisno od toga da li postupa u konkretnom izvršnom postupku, lice zaposleno u ministarstvu kao administrator portala elektronskog javnog nadmetanja niti lice koje je njihov krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, supružnik, vanbračni partner, tazbinski srodnik do drugog stepena, staratelj, štićenik, usvojitelj, usvojenik, hranitelj ili hranjenik kao ni svako drugo lice koje službeno učestvuje u konkretnom izvršnom postupku, a u skladu sa članom 169 Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

 

VI - Ponudilac kome je dodeljena pokretna stvar (kupac) dužan je da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju na depozitni račun javnog izvršitelja Milana Žugića br.160-496283-80 otvoren kod Inteza banke sa pozivom na broj II-11/22. Ako polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti prodaju tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

 

VII - Ako više lica učestvuje u javnom nadmetanju, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja, s tim da će se jemstvo za drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove. Ukoliko sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne polože prodajnu cenu u roku, javni izvršitelj će prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položenog jemstva će se namiriti troškovi nove prodaje i nadoknaditi eventualna razlika između cene postignute na ranijoj i novoj prodaji.

 

VIII - Svi porezi i troškovi prenosa prava vlasništva padaju na teret kupca.

 

IX - Zainteresovana lica mogu da predmetne pokretne stvari razgledaju svakog radnog dana na adresi izvršnog dužnika, što je izvršni dužnik dužan omogućiti. U protivnom, razgledanje pokretnih stvari sprovešće se prinudnim putem.

 

X - Zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli Кomore javnih izvršitelja i portalu Ministarstva pravde (eaukcija.sud.rs), s tim da izvršni poverilac može o svom trošku da objavi zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji pokretnih stvari.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image