search user menu
Datum javne prodaje: 01.09.2022
Datum kreiranja oglasa: 04.08.2022
712 EUR
Marka vozila

Fiat

Model

Marea

Oznaka

Marea

Godište

2001

Grad

Šid


Gorivo

Gasoline

Kilometraža

-


...
Registrovan do

-

Tip vozila

Putničko vozilo

Snaga motora

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Milan Žugić - izvršitelj

Kontakt telefon

065/277-71-55 i 022/615-480

Broj prodaje

1

Opis

OGLAŠAVA SE PRVA javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja pokretne stvari u svojini izvršnog dužnika koje su popisane na adresi izvršnog dužnika Šid, ul. Fruškogorska br. 20 na zapisniku od dana 01.06.2021. godine, i to:

 

-automobil FIAT MAREA, reg. Oznaka ŠI027-MH, 1600cm3, benzinac, karavan, crvene boje, broj šasije ZFA1850000400936, godište 2001, red.br. 00139, čija procenjena vrednost na dan popisa 01.06.2021. godine iznosi  120.000,00 dinara.

 

Početna cena na prvoj javnoj prodaji određena je u visini od 70% od procenjene vrednosti i iznosi:
-za automobil FIAT MAREA, reg. oznaka ŠI027-MH, 1600cm3, benzinac, karavan, crvene boje, broj šasije ZFA1850000400936, godište 2001, red.br. 00139 - 84.000,00 dinara,

 

II – Javna prodaja će se održati dana 01.09.2022. godine, sa početkom u 13:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Milana Žugića, Trg Vojvođanskih brigada bb, sprat II, stan 8, te se ovim zaključkom pozivaju sva zainteresovana lica.

 

III – Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini 1/10 utvrđene procenjene vrednosti konkretne pokretne stvari iz stava I ovog zaključka i o tome dostavili dokaz javnom izvršitelju na ročištu za javnu prodaju, najkasnije dok javni izvršitelj ne objavi da se pristupa nadmetanju. Polaganja jemstva su oslobođeni izvršni poverilac i založni poverilac, ako njihova potraživanja dostižu iznos jemstva i ako bi se s obzirom na njihov red prvenstva i utvrđenu vrednost pokretnih stvari, taj iznos mogao namiriti iz kupovne cene.

 

IV – Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na depozitni račun javnog izvršitelja Milana Žugića br.160-496283-80 otvoren kod Inteza banke sa napomenom „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju“, sa pozivom na broj predmeta I.I-37/19.

 

V – Ponudilac kome je dodeljena pokretna stvar (kupac) dužan je da ponuđeni iznos (cenu) uplati u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju pokretne stvari na depozitni račun javnog izvršitelja Milana Žugića br. 160-496283-80 otvoren kod Inteza banke, sa pozivom na broj predmeta I.I-37/19. Ako najpovoljniji ponudilac sa javnog nadmetanja ne plati ponuđenu cenu u roku, javni izvršitelj će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos i tako redom dok se ne iscrpe svi ponudioci sa spiska iz zaključka o dodeljivanju stvari. Ako nijedan ponuđač ne plati ponuđenu cenu u roku, javni izvršitelj utvrđuje da javno nadmetanje nije uspelo.

 

VI – Ako više lica učestvuje u javnom nadmetanju, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja, s tim da će se jemstvo za drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove. 

 

VII – Svi porezi i troškovi prenosa prava vlasništva padaju na teret kupca.

 

VIII – Javni izvršitelj će, nakon prethodnog dogovora, zainteresovanim licima omogućiti da predmetnu pokretnu stvar razgledaju svakog radnog dana u periodu od 14-16:00 časova.

 

IX – Izvršni poverilac i izvršni dužnik se mogu sporazumeti o prodaji pokretne stvari neposrednom pogodbom, a sporazum stranaka o prodaji pokretne stvari je moguć u periodu od objavljivanja zaključka o prodaji pokretne stvari na javnom nadmetanju pa do donošenja zaključka o dodeljivanju pokretne stvari posle javnog nadmetanja ili donošenja zaključka kojim se utvrđuje da drugo javno nadmetanje nije uspelo. Sporazumom stranaka određuje se rok za zaključenje ugovora o prodaji neposrednom pogodbom i prodajna cena, koja ne može biti niža od 70% procenjene vrednosti pokretne stvari a mogu da se odrede i drugi uslovi.

 

XI – Zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli Кomore javnih izvršitelja s tim da stranke mogu o svom trošku da objave zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image