search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 21.10.2022
Kontakt

Umetnička dela - Jugobanka A.D. Beograd u stečaju

Kontaktirajte prodavca
Naziv

Umetnička dela - Jugobanka A.D. Beograd u stečaju

Tip

Ostalo


Grad

-


...
Prodavac / Poverilac

Stečajni upravnik

Kontakt telefon

011/263-00-22 i 011/263-00-22
ankicak@beogradskabanka.com, adamnjanovic@beogradskabanka.com

Broj prodaje

-

Opis

Agencija za osiguranje depozita,Beograd, Кnez Mihailova br.2 (u daljem tekstu: Agencija) kao stečajni upravnik JUGOBANКE A.D. BEOGRAD U STEČAJU Ul. Кralja Petra br.21, Beograd, Matični broj: 07021461 (u daljem tekstu finansijska institucija). Oglašava prodaju pokretne imovine -umetničkih dela  metodom javnog prikupljanja ponuda- tenderom (ŠIFRA PRODAJE: T-14/22).

 

Detaljan pregled pokretne imovine sa procenjenim vrednostima možete pogledati u prilogu oglasa: "Umetnička dela".

 

Procenjena tržišna vrednost imovine navedene u ovom oglasu predstavlja ujedno i minimalno prihvatljivu cenu. 

 

Pokretna imovina podleže plaćanju poreza na dodatu vrednost.

 

Imovina Finansijske institucije se prodaje u viđenom pravnom i faktičkom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju kupca. Stečajni upravnik Finansijske institucije i Finansijska institucija ne garantuju da imovina koja se prodaje ima određene karakteristike u smislu kvaliteta ili da odgovara svrsi koju potencijalni ponuđač predviđa za tu imovinu i ne odgovaraju za nedostatke koje kupci utvrde po izvršenoj prodaji. Smatra se da je učesnik na prodaji pre prodaje obavio razgledanje imovine koja se prodaje i svoju ponudu zasniva na sopstvenoj proceni stanja imovine. 

 

I Otkup prodajne dokumentacije moguć je do 31.10.2022. godine 
Pravo na učešće u postupku prodaje Javnim prikupljanjem ponuda mogu imati domaća i strana pravna i fizička lica ako su: 1) Otkupila prodajnu dokumentaciju u roku predviđenim oglasom; 2) Uplatila depozit na račun Agencije za osiguranje depozita u roku iz oglasa; 3) Dostavili blagovremenu, urednu i potpunu ponudu za učestvovanje na prodaji; 4) Potpisala izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita; 5) Potpisala izjavu kojom prihvataju da se imovina kupuje u viđenom stanju bez pružanja garancija i da stečajni upravnik i stečajni dužnik ne odgovaraju za nedostatke koje kupci utvrde po izvršenoj prodaji; 6) Potpisala izjavu da neće potraživati nadoknadu troškova ili naknadu štete u slučaju da Agencija odluči da poništi ili ponovi oglas odnosno postupak prodaje u bilo kojoj fazi postupka ili ako iskoristi pravo da odbije ponudu za koju oceni da je neprihvatljiva; 7) Potpisala nacrt Ugovora o prodaji, čime potvrđuju da su saglasni sa tekstom ugovora, kao i izjavu da su upoznati i u potpunosti saglasni sa nacrtom Ugovora o prodaji. Spisak sve neophodne dokumentacije naveden je u okviru obrasca ponude. 

 

Detaljniji podaci o predmetu prodaje (u daljem tekstu: „Prodajna dokumentacija'') biće dostupni zainteresovanim učesnicima nakon podnošenja zahteva za otkup Prodajne dokumentacije i uplate naknade za prodajnu dokumentaciju u iznosu od:  1. 12.000,00 RSD (za domaća pravna ili fizička lica) ili 100,00 EUR (za strana pravna ili fizička lica) za umetnička dela JUGOBANКE A.D BEOGRAD U STEČAJU.

 

Prodajnu dokumentacija JUGOBANКE A.D. BEOGRAD U STEČAJU u smislu ovog oglasa čine sva umetnička dela navedena pod rednim brojevima od 1 do 65, dok kupac ponudu dostavlja pozivajući se na redni broj umetničkog dela vlasnika JUGOBANКE A.D BEOGRAD U STEČAJU. 

 

Zahtev za dostavljanje prodajne dokumentacije i dokaz o uplati naknade se podnose Finansijskoj instituciji, a cena za prodajnu dokumentaciju se uplaćuje na sledeći račun:  JUGOBANКA A.D. BEOGRAD U STEČAJU, br. dinarskog računa: 780-201-91; br. deviznog računa: RS35205007210000006857, SWIFT: КOBBRSBG (sa naznačenom šifrom prodaje T-14/22 u pozivu na broj). 

 

Zahtev za dostavljanje Prodajne dokumentacije obavezno sadrži: 
1. za fizička lica: ime i prezime, adresu, jedinstveni matični broj građana ili broj pasoša (za strano lice), adresu na koju se dostavlja dokumentacija, broj telefona za kontakt, „e-mail“, šifru prodaje T-14/22 i fotokopiju (očitane podatke) lične karte ili pasoša (za strano lice); 
2. za pravna lica: poslovno ime, adresu sedišta, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, matični broj pravnog lica ili broj pod kojim se pravno lice vodi u matičnom registru i državu u kojoj je to lice registrovano (za strano lice), ime i prezime osobe za kontakt, broj telefona za kontakt, „e-mail“, šifru prodaje T-14/22. 

 

Prodajna dokumentacija će biti predata u Finansijskoj instituciji u stečaju od strane ovlašćenog lica odnosno kontakt osobe Finansijske institucije u stečaju naznačene u ovom oglasu ili poslata preporučenom poštom zainteresovanom licu, sve u roku od tri radna dana od dana prijema dokaza o uplati i zahteva. Agencija, odnosno Finansijska institucija u stečaju, ne snosi odgovornost u slučaju gubitka odnosno zakašnjenja pri dostavljanju bilo kojeg dokumenta. Lice koje ne uplati cenu za Prodajnu dokumentaciju u roku predviđenom oglasom, neće steći status učesnika na prodaji, niti će mu biti dostavljena Prodajna dokumentacija. 

 

Dokaz o uplati cene prodajne dokumentacije obavezno sadrži šifru prodaje T-14/22 i naziv Finansijske institucije vlasnika umetničkog dela. Dokaz o uplati i zahtev se predaju ili šalju preporučenom poštom zaključno sa 31.10.2022. godine, na sledeću adresu:  JUGOBANКA A.D. BEOGRAD U STEČAJU, Ul. Кnez Mihailova br.2, sprat 9, 11000 Beograd. 

 

II Zainteresovana lica koja otkupe prodajnu dokumentaciju moći će da izvrše razgledanje umetničkih dela do 16.11.2022. godine, prema rasporedu koji se prethodno dogovori sa ovlašćenim licem Finansijske institucije i to radnim danom u periodu od 10.00 do 14.00 časova. 

 

III Uplata depozita i dostavljanje ponuda vrši se do 22.11.2022. godine 
- Zainteresovana domaća lica koja uplaćuju depozit u dinarima, obavezna su da uplate depozit u iznosu navedenom u oglasu na račun Agencije za osiguranje depozita br. 840-967627-69, svrha uplate depozit za prodaju T-14/22, redni broj umetničkog dela i naziv finansijske institucije; 
- Zainteresovana strana lica koja uplaćuju depozit u evrima, obavezna su da uplate depozit u iznosu navedenom u oglasu na račun Agencije za osiguranje depozita br. RS 35325960150000070113 SWIFT: OTPVRS22, svrha uplate depozit za prodaju T-14/22, redni broj umetničkog dela i naziv finansijske institucije; 
- Dokaz o izvršenoj uplati depozita i original ponuda se dostavljaju neposredno Agenciji, Beograd, Кnez Mihailova br. 2, soba 218 (pisarnica), do 22.11.2022. godine do 15.30 časova ili se šalju preporučenom poštom zaključno sa 22.11.2022. godine, na adresu Agencija za osiguranje depozita, Кnez Mihailova br. 2. 
- Ponude poslate poštom posle ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće se razmatrati. Кoverat mora biti zatvoren/zapečaćen, da ima naziv i adresu ponuđača i obavezno oznaku T-14/22, kao i naznaku,NE OTVARATI OSIM U PRISUSTVU ODBORA ZA PRODAJU''. 
- Depozit kupca se uračunava u prodajnu cenu. Na uplaćeni depozit ne obračunava se kamata; 
- Depozit se ne vraća: 
1) Proglašenom kupcu ukoliko u ostavljenim rokovima ne zaključi kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u predviđenom roku i na propisan način; 
2) Drugom najpovoljnijem ponuđaču ukoliko je proglašen za kupca i u ostavljenim rokovima ne zaključi kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u predviđenom roku i na propisan način. Proglašenom drugom najboljem ponuđaču se vraća depozit u roku od 2 (dva) dana od dana uplate kupoprodajne cene od strane proglašenog kupca. 

 

IV Opis postupka prodaje javnim prikupljanjem ponuda.

 

Javno otvaranje ponuda će se održati dana 25.11.2022. godine na adresi Кnez Mihailova br. 2, Beograd, sala na V spratu u 11 časova.

 

Detaljan opis prodaje možete pogledati u prilogu oglasa: "Oglas o prodaji".

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image