search user menu
Datum javne prodaje: 14.02.2023
Datum kreiranja oglasa: 29.12.2022
Kontakt

Zgrada ugostiteljstva u Smederevu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Poslovni objekat


Grad

Smederevo

Adresa

Đure Daničića 64


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Poslovni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Stečajni upravnik

Kontakt telefon

069/829-44-88; zeljko_mijuskovic@yahoo.com

Broj prodaje

-

Dokumenti

Oglas o prodaji

Opis

"CAR-TOURISM" doo - u stečaju Smederevo, Đure Daničića br. 64, oglašava prodaju jedne imovinske celine javnim nadmetanjem.


Imovinska celina:
* Nepokretna imovina u vlasništvu stečajnog dužnika sa obimom udela 1/1 upisana u LN broj 2425 КO Smederevo: 
- zgrada broj 1 – zgrada ugostiteljstva, u ulici Đure Daničića br. 64, izgrađena na kp.br. 6698/3, katastarske površine osnove objekta 326,00 mkv, spratnosti Po+Pr+2+Pk, neto površine objekta 1.507,60 mkv - objekat ima odobrenje za upotrebu;
- katastarska parcela broj 6698/3 КO Smederevo u ppovršini od 7,22 ara, od čega zemljište pod zgradom i drugim objektom 3,26 ara, a zemljište uz zgradu i druge objekte 3,96 ara, ostalo građevinsko zemljište u svojini;
*  Pokretna imovina stečajnog dužnika – oprema za opremanje soba i kuhinje.

 

Procenjena vrednost RSD: 76.812.415,65.
Početna cena RSD: 38.406.207,83.
Depozit za učešće RSD: 15.362.483,13.

 

Napomena: Spisak nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika, kao i status iste, detaljno je prikazan u prodajnoj dokumentaciji.

 

Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:
1. Nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od: 240.000,00 dinara (stečajni dužnik nije u sistemu PDV-a) za jedinstvenu imovinsku celinu (profakture se mogu preuzeti svakog radnog dana u periodu od 9 do 14 časova u Smederevskoj Palanci, ul. Prvog srpskog ustanka 190, kancelarija stečajnog upravnika, uz obaveznu predhodnu najavu stečajnom upravniku). Rok za otkup prodajne dokumentacije je 07.02.2023. godine.
2. uplate depozit u visini od: 15.362.483,13 dinara na tekući račun stečajnog dužnika broj: 205-357297-47 kod NLB Кomercijalna banka ad Beograd ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije na dan održavanja prodaje. Bankarska garancija mora imati rok važenja do 17.04.2023. godine. Dokaz o polaganju depozita zajedno sa obrascem prijave i izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita zainteresovani kupci dostavljaju stečajnom upravniku najkasnije na registraciji za javno nadmetanje. Preduslov za uplatu depozita je otkup prodajne dokumentacije u roku i pod uslovima navedenom pod tačkom 1. ovog oglasa. U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere ispravnosti iste mora dostaviti stečajnom upravniku na uvid do 13.02.2023. godine, a predati najkasnije do isteka roka iz prethodnog stava na sopstvenu odgovornost učesnika o ispravnosti bankarske garancije. 
3. Potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.

 

Imovina se kupuje u viđenom stanju bez garancija stečajnog upravnika u pogledu eventualnih nedostataka na predmetu prodaje i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 10 do 14 časova, a najkasnije dva dana pre zakazane prodaje (uz prethodnu najavu stečajnom upravniku).
Stečajnom upravniku se najkasnije na dan održavanja prodaje, odnosno najkasnije do 14.02.2023. godine, najkasnije do 10.50 časova dostavlja: Prijava za učešće na javnom nadmetanju sa Izjavom o gubitku prava na povraćaj depozita, potpisane lično ili od strane ovlašćenog lica, sa  dokazom da je u pitanju ovlašćeno lice, kopija bankarske garancije ili fotokopija dokaza o uplati depozita i fotokopija punomoćja overenog pred javnim beležnikom za zastupanje na javnom nadmetanju, ako javnom nadmetanju prisustvuje ovlašćeni predstavnik. Učesnik koji predaje prijavu kao pravno lice, stečajnom upravniku dostavlja i izvod iz registracije APR-a i OP obrazac, u slučaju konzorcijuma, pored napred navedenih dokaza za fizička i pravna lica, dostavlja i fotokopiju ugovora o konzorcijumu i fotokopiju ovlašćenja za zastupanje konzorcijuma.

 

Javno nadmetanje održaće se dana 14.02.2023. godine u 11:00 časova (10 minuta po isteku vremena za REGISTRACIJU UČESNIКA) na adresi: Upravna zgrada Holding korporacije Goša, ulica Industrijska broj 70, 11420 Smederevska Palanka.

 

Registracija učesnika počinje 14.02.2023. godine u 9:00 časova, a završava se 14.02.2023. godine u 10:50 časova, na istoj adresi.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image