search user menu
Datum javne prodaje: 08.03.2024
Datum kreiranja oglasa: 02.02.2024
Kontakt
Naziv

IT oprema

Tip

Računarska oprema/tehnika


Grad

-


...
Prodavac / Poverilac

Stečajni upravnik

Kontakt telefon

011/202-27-20

Broj prodaje

-

Dokumenti

Oglas o prodaji

Opis

Agencija za osiguranje depozita,Beograd, Knez Mihailova br.2 kao stečajni upravnik UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD U STEČAJU  Ul. Knez Mihailova br. 2-4, Beograd, OGLAŠAVA PRODAJU POKRETNE IMOVINE METODOM JAVNOG PRIKUPLjANjA PONUDA - TENDEROM 


Predmet prodaje je pokretna imovina koja se prodaje kao paket i to:

 

1. CISCO SECURE ACS 4XX SOLUTIONS, količina 1, procenjena vrednost 7.039,05 dinara, depozit 1.055,86 dinara;

2. IBM SERVER, količina 7, procenjena vrednost 181.842,13 dinara, depozit 27.276,32 dinara;

3. CISCO ASA5520-AIP20 JMX1249LOKY, količina 2, procenjena vrednost 23.463,50 dinara, depozit 3.519,50 dinara;

4. UPS SURT10000XLI, količina 2, procenjena vrednost 28.156,20 dinara, depozit 4.223,43 dinara;

5. CISCO RUTER, količina 8, procenjena vrednost 22.290,33 dinara, depozit 3.343,55 dinara;

6. REK ORMAN APC 42U, količina 3, procenjena vrednost 52.792,89 dinara, depozit 7.918,93 dinara;

7. XSER3650 2,00G 12MB 2GB OHDD, količina 1, procenjena vrednost 17.597,63 dinara, depozit 2.639,64 dinara;

8. CISCO WS 2960, količina 2, procenjena vrednost 5.865,88 dinara, depozit 879,88 dinara;

9. IBM KVM SWITCH, količina 1, procenjena vrednost 2.346,35 dinara, depozit 351,95 dinara;

10. CISCO SWITCH, količina 4, procenjena vrednost 37.541,60 dinara, depozit 5.631,24 dinara;

11. IBM X S53850M2, količina 1, procenjena vrednost 3.519,53 dinara, depozit 527,93 dinara;

12.CISCO CENTRALNI ROUTER, količina 2, procenjena vrednost 11.731,76 dinara, depozit 1.759,76 dinara;

13. CLARIION CX4-480, količina 1, procenjena vrednost 23.463,50 dinara, depozit 3.519,53 dinara;

14. EMC RECOVERY POINT, količina 2, procenjena vrednost 9.385,40 dinara, depozit 1.407,81 dinara;

15. QUANTUM SCALAR50 TAPE LIBRARY, količina 1, procenjena vrednost 46.927,00 dinara, depozit 7.039,05 dinara;

16. MDS SWITCH-SERVER SALA, količina 1, procenjena vrednost 3.519,53 dinara, depozit 527,93 dinara;

17. NAJAVNA MIKROFONSKA KONZOLA, količina 1, procenjena vrednost 586,59 dinara, depozit 87,99 dinara.

Ukupno količina 40, procenjena vrednost 478.068,81 dinara, depozit 71.710,33 dinara. 

 

Minimalno prihvatljiva ponuda za pokretnu imovinu ne može biti niža od 71.710,33 dinara.


Imovina Finansijske institucije se prodaje u viđenom pravnom i faktičkom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju kupca. Stečajni upravnik Finansijske institucije i Finansijska institucija ne garantuju da imovina koja se prodaje ima određene karakteristike u smislu kvaliteta ili da odgovara svrsi koju potencijalni ponuđač predviđa za tu imovinu i ne odgovaraju za nedostatke koje kupci utvrde po izvršenoj prodaji. Smatra se da je učesnik na prodaji pre prodaje obavio razgledanje imovine koja se prodaje i svoju ponudu zasniva na sopstvenoj proceni stanja imovine.


Pravo na učešće u postupku prodaje Javnim prikupljanjem ponuda - tenderom mogu imati domaća i strana pravna i fizička lica ako su: 1) Otkupila prodajnu dokumentaciju u roku predviđenim oglasom; 2) Uplatila depozit na račun Agencije za osiguranje depozita u roku iz oglasa; 3) Dostavili blagovremenu, urednu i potpunu ponudu za učestvovanje na prodaji; 4) Potpisala izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita; 5) Potpisala izjavu kojom prihvataju da se imovina kupuje u viđenom stanju bez pružanja garancija i da stečajni upravnik i stečajni dužnik ne odgovaraju za nedostatke koje kupci utvrde po izvršenoj prodaji; 6) Potpisala izjavu da neće potraživati nadoknadu troškova ili naknadu štete u slučaju da Agencija odluči da poništi ili ponovi oglas odnosno postupak prodaje u bilo kojoj fazi postupka ili ako iskoristi pravo da odbije ponudu za koju oceni da je neprihvatljiva; 7) Potpisala nacrt Ugovora o prodaji, čime potvrđuju da su saglasni sa tekstom ugovora, kao i izjavu da su upoznati i u potpunosti saglasni sa nacrtom Ugovora o prodaji. Spisak sve neophodne dokumentacije naveden je u okviru obrasca ponude.


I  Otkup prodajne dokumentacije moguć je do 20.2.2024. godine

Detaljniji podaci o predmetu prodaje (u daljem tekstu: „Prodajna dokumentacija'') biće dostupni zainteresovanim učesnicima nakon podnošenja zahteva za otkup Prodajne dokumentacije i uplate naknade za prodajnu dokumentaciju u iznosu od 12.000,00 RSD (za domaća pravna ili fizička lica) ili 100,00 EUR (za strana pravna ili fizička lica). Zahtev za dostavljanje prodajne dokumentacije i dokaz o uplati naknade se podnose Finansijskoj instituciji, a cena za prodajnu dokumentaciju se uplaćuje na sledeći račun: UNIVERZAL BANKA A.D BEOGRAD U STEČAJU, br. dinarskog računa: 780-266-90; br. deviznog računa: RS35170000000002500286, SWIFT: BACXRSBG (sa naznačenom šifrom prodaje T-1/24 u pozivu na broj).


Zahtev za dostavljanje Prodajne dokumentacije obavezno sadrži:

1.    za fizička lica: ime i prezime, adresu, jedinstveni matični broj građana ili broj pasoša (za strano lice), adresu na koju se dostavlja dokumentacija, broj telefona za kontakt, „e-mail“, šifru prodaje T-1   /24 i fotokopiju (očitane podatke) lične karte ili pasoša (za strano lice);
2.    za pravna lica: poslovno ime, adresu sedišta, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, matični broj pravnog lica ili broj pod kojim se pravno lice vodi u matičnom registru i državu u kojoj je to lice registrovano (za strano lice), ime i prezime osobe za kontakt, broj telefona za kontakt, „e-mail“, šifru prodaje T-1/24.


Prodajna dokumentacija će biti predata u Finansijskoj instituciji u stečaju od strane ovlašćenog lica odnosno kontakt osobe Finansijske institucije u stečaju naznačene u ovom oglasu ili poslata preporučenom poštom zainteresovanom licu, sve u roku od tri radna dana od dana prijema dokaza o uplati i zahteva. Agencija, odnosno Finansijska institucija u stečaju, ne snosi odgovornost u slučaju gubitka odnosno zakašnjenja pri dostavljanju bilo kojeg dokumenta. Lice koje ne uplati cenu za Prodajnu dokumentaciju u roku predviđenom oglasom, neće steći status učesnika na prodaji, niti će mu biti dostavljena Prodajna dokumentacija.


Dokaz o uplati cene prodajne dokumentacije obavezno sadrži šifru prodaje T-1/24 i naziv Finansijske institucije vlasnika imovine. Dokaz o uplati i zahtev se predaju ili šalju preporučenom poštom zaključno sa 20.2.2024. godine, na sledeću adresu: UNIVERZAL BANKA A.D. BEOGRAD U STEČAJU, Ul. Knez Mihailova br. 2-4, 11000 Beograd.


II  Zainteresovana  lica koja otkupe prodajnu dokumentaciju moći će da izvrše razgledanje imovine do 27.2.2024. godine, prema rasporedu koji se prethodno dogovori sa ovlašćenim licem Finansijske institucije i to radnim danom u periodu od 10.00 do 14.00 časova.


III Uplata depozita i dostavljanje ponuda vrši se do 4.3.2024. godine
-    Zainteresovana domaća lica koja uplaćuju depozit u dinarima, obavezna su da uplate depozit u iznosu navedenom u oglasu na račun Agencije za osiguranje depozita br. 840-967627-69, svrha uplate depozit za prodaju T-1/24 i naziv finansijske institucije;
-    Zainteresovana strana lica koja uplaćuju depozit u evrima, obavezna su da uplate depozit u iznosu navedenom u oglasu na račun Agencije za osiguranje depozita br. RS 35325960150000070113 SWIFT: 
OTPVRS22, svrha uplate depozit za prodaju T-1/24 i naziv finansijske institucije;
-    Dokaz o izvršenoj uplati depozita i original ponuda se dostavljaju neposredno Agenciji, Beograd, Knez Mihailova br. 2, soba 218 (pisarnica), do 4.3.2024. godine do 15.30 časova ili se šalju preporučenom poštom na adresu Agencija za osiguranje depozita, Knez Mihailova 2, zaključno sa 4.3.2024. godine. 
-    Ponude poslate poštom posle ovog roka smatraće se neblagovremenim, kao i ponude koje ne stignu na adresu Agencije za osiguranje depozita do početka javnog otvaranja ponuda i iste se neće razmatrati. Koverat mora biti zatvoren/zapečaćen, da ima naziv i adresu ponuđača i obavezno oznaku T-1/24, kao i naznaku,,NE OTVARATI OSIM U PRISUSTVU ODBORA ZA PRODAJU''. 
-    Depozit kupca se uračunava u prodajnu cenu. Na uplaćeni depozit ne obračunava se kamata;
-    Depozit se ne vraća:
1)    Proglašenom kupcu ukoliko u ostavljenim rokovima ne zaključi kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u predviđenom roku i na propisan način;
2)    Drugom najpovoljnijem ponuđaču ukoliko je proglašen za kupca i u ostavljenim rokovima ne zaključi kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u predviđenom roku i na propisan način. Proglašenom drugom najboljem ponuđaču se vraća depozit u roku od 2(dva) dana od dana uplate kupoprodajne cene od strane proglašenog kupca.


IV Opis postupka prodaje javnim prikupljanjem ponuda 
Javno otvaranje ponuda će se održati dana 8.3.2024. godine na adresi Knez Mihailova br. 2, Beograd, sala na V spratu u 11 časova.
Ukoliko ponuda bude dostavljena u valuti različitoj u odnosu na valutu po kojoj je oglašena procenjena vrednost imovine, ista će radi jednoobraznosti biti preračunata u EUR po srednjem kursu NBS na dan otvaranja ponuda. Ponuda u kojoj cena nije navedena ili je data opisno neće biti razmatrana.


U postupku prodaje imovine javnim prikupljanjem ponuda - tenderom, Odbor za prodaju javno otvara ponude u vreme i na mestu određenom oglasom. Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju sva zainteresovana lica. 


Postupak otvaranja ponuda se snima, odnosno o postupku prodaje se sačinjava trajni audio i video zapis. Odbor za prodaju saopštava podatke iz ponude, dostavljenu dokumentaciju i datum dostavljanja ponuda. Nakon donošenja odluke Odbora direktora Agencije za osiguranje depozita o rezultatima postupka prodaje, finansijska institucija u stečaju će obavestiti ponuđača čija je ponuda prihvaćena o rezultatima prodaje sa pozivom za zaključenje Ugovora o kupoprodaji pokretne imovine. Licu koje je proglašeno za kupca, depozit se računa u uplaćenu cenu.


Porezi, takse i troškovi sačinjavanja i overe ugovora o prodaji padaju na teret kupca. Pokretna imovina podleže plaćanju poreza na dodatu vrednost.


Ugovor se zaključuje i overava nakon dobijanja saglasnosti Agencije kojom se dozvoljava zaključenje ugovora o kupoprodaji imovine koja je predmet prodaje. Kupoprodajna cena se isplaćuje u celosti u rokovima predviđenim Ugovorom o prodaji.


Agencija zadržava pravo da izmeni uslove i rokove iz ovog javnog poziva, te da poništi ili ponovi oglas, odnosno postupak prodaje u bilo kojoj fazi postupka, kao i da odbije ponudu koju oceni kao neprihvatljivu.


Ovlašćena lica, odnosno kontakt osobe za informacije u vezi sa ovim oglasom su: UNIVERZAL BANKA A.D. BEOGRAD U STEČAJU 
tel: 011/2022- 720; 
e-mail: office@ubbad.rs; www.ubbad.rs,
www.aod.rs 

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image