search user menu
Datum javne prodaje: 31.10.2023
Datum kreiranja oglasa: 25.05.2023
204 089 EUR

Poslovni objekat u Titelu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Poslovni objekat


Grad

Titel

Adresa

KO Titel


...
Jemstvo

204.089,00

Tip nekretnine

Poslovni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Unicredit Bank

Kontakt telefon

063/213-246, 011/320-46-57 i 060/223-90-86

Broj prodaje

-

Dokumenti

Oglas o prodaji

Opis

Predmet prodaje je nepokretna i pokretna  imovina stečajnog dužnika i to:


1.    NEPOKRETNA IMOVINA 
Koja se nalazi u Titelu  ,  na kat. parc. br  1377/2, upisana u listu nepokretnosti br. 3004 K.O.Titel  , i to:POMOĆNA ZGRADA –objekat br.1 u  Titelu Glavna 209 , namena objekta Poslovni objekat-kancelariski i izližbeni prostor, površine 294,00 m2, prizemlje , vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna  u korist , „MOTOIL“ doo   u stečaju obim udela 1/1;
-    POMOĆNA ZGRADA –objekat br.2  u  Titelu Glavna 209 , namena objekta,portirnica  površine 6,00 m2, prizemlje , vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna  u korist , „MOTOIL“ doo   u stečaju obim udela 1/1;
-    POMOĆNA ZGRADA –objekat br.3 u  Titelu Glavna 209 , namena objekta Poslovni objekat-kancelariski i izložbeni prostor, površine 209,00 m2, prizemlje+1 , vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna  u korist , „MOTOIL“ doo   u stečaju obim udela 1/1;
-     POSLOVNA  ZGRADA –objekat br.9 u  Titelu Glavna 209 , namena objekta Poslovni objekat-kancelariski ,skladišni  prostor i radionica površine 1.459,00 m2, prizemlje , vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna  u korist , „MOTOIL“ doo   u stečaju obim udela 1/1;
-    POMOĆNA ZGRADA –objekat br.10 u  Titelu Glavna 209 , namena objekta-skladište, površine 199,00 m2, prizemlje , vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna  u korist , „MOTOIL“ doo   u stečaju obim udela 1/1;
-    POMOĆNA ZGRADA –objekat br.11 u  Titelu Glavna 209 , namena objekta  nastrešnica , površine 104,00 m2, prizemlje , vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna  u korist , „MOTOIL“ doo   u stečaju obim udela 1/1
-    GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE br.dela 12 u  Titelu Glavna 209 , namena objekta   , površine 7.215,00 m2, prizemlje , vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna  u korist , „MOTOIL“ doo   u stečaju obim udela 1/1


Početna cena uznosi 23.878.370,80 dinara.


Depozit iznosi 23.878.370,80 dinara.


Pravo učešća u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:


1.    nakon dobijanja predračuna, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 150.000,00 +PDV . Predračun se mora preuzeti na adresi: N.Sad Stjepana Mitrova Ljubiše br.10 svakog radnog dana, u periodu od 9:00 do 15:00 časova, u prostorijama  stečajnog upravnika (uz obavezni prethodni dogovor sa  stečajnim upravnikom), zaključno sa 20.10.23.  godine;
2.    uplate depozit  na tekući račun stečajnog  dužnika br. 200-3592860101001-18 kojise vodi kod „Banka Poštanska Štedionica“ ad Beograd Filijala Novi Sad, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 3 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 26.10.2023.. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično stečajnom upravniku , zaključno sa 23.10.23.  godine do 15:00 časova . U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme. Garancija mora imati rok važenja do 2 godine..   
3.    potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije;


Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 09 do 15 časova, a najkasnije do 26.10.23.. godine (uz prethodnu najavu  stečajnom upravniku).


Nakon uplate depozita, a najkasnije do 27.10.23. . godine, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati  stečajnom  upravnika: obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju, dokaz o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije,  potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, izvod iz registra privrednih subjekata i OP obrazac (ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice), overeno ovlašćenje za zastupanje, ukoliko na javnom nadmetanju ne prisustvuje potencijalni kupac lično (za fizička lica) ili zakonski zastupnik (za pravna lica). 


Javno nadmetanje biće održano dana 31.10.2023.  godine u 11.00  časova, na sledećoj adresi: N.Sad Ul.Narodnog Fronta 10. I sprat


Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja, a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja, odnosno u periodu od 9:00-10:50 časova na istoj adresi.


Stečajni upravnik sprovodi javno nadmetanje tako što:
1.    registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju (imaju ovlašćenja ili su lično prisutna);
2.    otvara javno nadmetanje čitajući pravila nadmetanja;
3.    poziva učesnike da prihvate ponuđenu cenu prema unapred utvrđenim koracima uvećanja;
4.    održava red na javnom nadmetanju;
5.    proglašava za kupca učesnika koji je prihvatio najvišu ponuđenu cenu;
6.    potpisuje zapisnik.


U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora uplatiti iznos depozita na račun stečajnog dužnika u roku od 2 (dva) radna dana od dana javnog nadmetanja, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija.


Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 5 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja, pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Ako proglašeni kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor, ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisani rokovima i po propisanoj proceduri, gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač. U slučaju da je drugi najbolji ponuđač na javnom nadmetanju depozit obezbedio bankarskom garancijom, nakon odustajanja proglašenog kupca, isti mora uplatiti iznos depozita na račun stečajnog dužnika u roku od 2 (dva) radna dana od prijema obaveštenja kojim se proglašava za kupca, nakon čega će mu biti vraćena garancija. U konkretnom slučaju, kupoprodajni ugovor potpisuje se u roku od 5 (pet) radnih dana od prijema obaveštenja kojim se drugi najbolji ponuđač proglašava za kupca. 


Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit (garancija) se vraća u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja. Uplatilac depozita gubi pravo na povraćaj depozita u skladu sa Izjavom o gubitku prava na povraćaj depozita. 

Poreze i troškove koji proizilaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u celosti snosi kupac.


Nije dozvoljeno dostavljanje originalne bankarske garancije pošiljkom (običnom ili preporučeno), putem faksa, mejla, ili na drugi način, osim na način propisan u tački 2. uslova za sticanje prava na učešće iz ovog oglasa. 

.

NAPOMENA: U slučaju da za kupca u postupku prodaje stečajnog dužnika bude proglašeno pravno ili fizičko lice koje podleže obavezi podnošenja prijave koncentracije, shodno odredbama Zakona o zaštiti konkurencije („Sl.glasnik RS“ br.51/2009), uslovi i rokovi zaključenja ugovora biće prilagođeni rokovima odlučivanja Komisije za zaštitu konkurencije. U navedenom slučaju prolašenom kupcu bankarska garancija će biti naplaćena u roku predviđenim oglasom, odnosno depozit će biti zadržan do donošenja odluke Komisije za zaštitu konkurencije. 


Ovlašćeno lice:  Dušan Petrović kontakt telefon 063 213 246 mejl: pdusan555@gmail.com

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image