search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 31.05.2024
Kontakt

Zalihe repromaterijala za proizvodnju tekstilnih proizvoda

Kontaktirajte prodavca
Naziv

Zalihe repromaterijala za proizvodnju tekstilnih proizvoda

Tip

Ostalo


Grad

-


...
Prodavac / Poverilac

Unicredit Bank

Kontakt telefon

065/602-93-22

Broj prodaje

2

Dokumenti

Oglas o prodaji

Opis

D.O.O. "WELTEX" u stečaju, Čačak OGLAŠAVA drugu prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika, po celinama, javnim nadmetanjem.


CELINA 1.
Zalihe repromaterijala za proizvodnju tekstilnih proizvoda, po popisnim listama na dan pokrtanja stečaja.
Početna cena iznosi 17.527.700,00 dinara, depozit iznosi 17.52.700,00 dinara;

CELINA 2.
Zalihe tekstilnih gotovih proizvoda po popisnim listama na dan pokrtanja stečaja
Početna cena iznosi 1.799.434,00 dinara, a depozit iznosi 1.799.434,00 dinara;

CELINA 3.
Zalihe tekstilne robe po popisnim listama na dan pokrtanja stečaja
Početna cena iznosi 1.416.182,00 dinara, a depozit iznosi 1.416.182,00 dinara;

 

Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:

1.    nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije na tekući račun stečajnog dužnika br: 325-9500700200942-30  kod OTP banke a.d. Novi Sad u iznosu od 80.000,00 dinara uvećano za iznos PDV za celinu 1. 50.000,00 dinara uvećano za iznos PDV za celinu 2. i 50.000,00 dinara uvećano za iznos PDV za celinu 3. Profaktura se može preuzeti na adresi stečajnog upravnika Milutina Obradovića ulica Bul. Tanaska Rajića br. 100. Čačak, svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 14:00 časova, uz obaveznu najavu stečajnom upravniku. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 17.06.2024. godine. Prodajna dokumentacija se može preuzeti, nakon uplate radi otkupa, u kancelariji stečajnog upravnika najkasnije do 15 časova 17.06.2024 godine.  
2.    uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika br: 325-9500700200942-30  kod OTP banke a.d. Novi Sad ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv (rok za uplatu depozita je 18.06.2024. godine). Dokaz o uplati depozita dostavlja se najkasnije 18.06.2024 godine do 16 časova. U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično stečajnom upravniku, najkasnije 18.06.2024. godine do 15:00 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme. 
3.    potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.

 

Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 09 do 14 časova, a najkasnije do 17.06.2024 godine (uz prethodnu najavu stečajnom upravniku).

 

Nakon uplate depozita, a najkasnije do 18.06.2024. godine do 16,00 časova, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati stečajnim upravniku: popunjen obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju, dokaz o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije, potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, izvod iz registra privrednih subjekata i OP obrazac (ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice), overeno ovlašćenje za zastupanje, ukoliko javnom nadmetanju ne prisustvuje potencijalni kupac lično (za fizička lica) ili zakonski zastupnik (za pravna lica).

 

Ovlašćeno lice: Stečajni upravnik Milutin Obradović, kontakt telefon: 065/602-93-22.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image