search user menu
Blic • 29.11.2021.

U kom trenutku imam pravo da fizički preuzmem predmet koji sam kupio?

Ako je u pitanju pokretna stvar, kupljenu stvar moći ćete da preuzmete od sudskog izvršitelja po isplati cene. Sudski izvršitelj će Vam predati stvari i ako niste položili cenu, ako na to, na svoj rizik, pristanu izvršni poverilac i učesnici koji imaju pravo prvenstva u namirenju, u granicama iznosa koji bi im pripali iz postignute cene. Ako Vam sudski izvršitelj preda stvar, a Vi ne položite cenu u roku koji Vam je određen, može se zatražiti od suda da u Vam u istom postupku naloži da platite cenu, te nakon pravosnažnosti i izvršnosti tog rešenja, mogu predložiti izvršenje. Kada su u pitanju nekretnine, predajom nekretnine izvršni dužnik gubi pravo poseda nekretnine i dužan je da nekretnina preda kupcu odmah nakon dostavljanja rešenja o predaji nekretnine, ako zakonom ili sporazumom s kupcem nije drugačije određeno. Nakon što donese rešenje o predaji nekretnine, sud će na zahtev kupca, naložiti izvršnom dužniku zaključkom da nekretninu isprazni i preda kupcu.


PODELI OVO PUTEM

SLIČNE VESTI