search user menu
Blic • 29.11.2021.

Ko ima pravo preče kupovine prilikom prodaje u izvršnom postupku?

Lice koje ima zakonsko pravo preče kupovine nekretnine koja je predmet izvršenja prodajom ima prvenstvo pred najpovoljnijim ponudiocem, Ako takvo lice odmah po zaključenju nadmetanja izjavi da nekretnina kupuje pod istim uslovima koje ste Vi kao najbolji ponuđač ponudili.

Lice koje ima ugovorno pravo preče kupovine ostvariće ga, ako nije postojalo zakonsko pravo, ili ga titular tog prava nije koristio.

Ako na nekretnini nije postojalo ni zakonsko ni ugovorno pravo preče kupovine, odnosno ako imaoci ovo pravo nisu koristili, pravo preče kupovine ima izvršni poverilac. Izvršni poverilac stiče pravo preče kupovine nekretnine zabeležbom rešenja o izvršenju na nekretnini.

Ako lica koja su stekla pravo preče kupovine nekretnine pre izvršnog poverioca izjave na zapisnik pred sudom da se neće koristiti tim pravom, izvršni poverilac ima prednost pred najpovoljnijim ponuđačem ako odmah po zaključenju prodaje izjavi da nekretnina kupuje pod istim uslovima.

Ako se nekretnina prodaje neposrednom pogodbom, sud će pozvati nosioca zakonskog prava preče kupovine, nosioca ugovornog prava preče kupovine koje je upisano u javne knjige i izvršnog poverioca da se u zapisniku kod suda izjasni da li to pravo hoće da koristi.


PODELI OVO PUTEM

SLIČNE VESTI