search user menu
Blic • 29.11.2021.

Šta je finansijski lizing?

Posao finansijskog lizinga je posao u kome davalac lizinga (lizing kuća) (1) sa isporučiocem predmeta lizinga (prodavcem predmeta) određenim od strane primaoca lizinga zaključuje ugovor na osnovu koga stiče pravo svojine na predmetu lizinga, pod uslovima koje, ukoliko se odnose na interese primaoca lizinga, odobrava primalac lizinga (ugovor o isporuci); (2) sa primaocem lizinga (bilo da je to građanin ili pravno lice) zaključuje ugovor o finansijskom lizingu kojim se obavezuje da na primaoca lizinga prenese ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga na ugovoreno vreme, a primalac lizinga se obavezuje da mu za to plaća ugovorenu naknadu u ugovorenim ratama (ugovor o lizingu).

 


PODELI OVO PUTEM

SLIČNE VESTI