search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 12.06.2024
Kontakt

Oglašavanje ustupanje potraživanja

Kontaktirajte prodavca
Naziv

Oglašavanje ustupanje potraživanja

Tip

Ostalo


Grad

-


...
Prodavac / Poverilac

Unicredit Bank

Kontakt telefon

060/223-90-86

Broj prodaje

-

Dokumenti

Oglas o prodaji

Opis

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ul. Rajićeva br. 27-29, broj tekućeg računa 908-17001-94, matični broj 17324918, PIB 100000170, OGLAŠAVA USTUPANJE POTRAŽIVANJA UZ  NAKNADU, METODOM JAVNOG  PRIKUPLJANJA PONUDA

I Opis potraživanja koje je predmet ustupanja
Poverilac UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ul. Rajićeva br. 27-29, broj tekućeg računa 908-17001-94, matični broj 17324918, PIB 100000170 oglašava ustupanje sledećeg potraživanja:

 

Potraživanje iz klase IV  Unapred pripremljenog plana reorganizacije sa izmenama i dopunama predlagača PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET VOĆA I POVRĆA “PDM AGRO-FRUIT” DOO PUDARCI, ul. Narodnih Heroja br. 17a, matični broj 20405848, PIB 105530943, u prečišćenom tekstu podnetom Privrednom sudu u Beogradu dana 31.03.2022 godine, koji je usvojen Rešenjem Privrednog suda u Beogradu, 3 Reo 5/2021, a  koje potraživanje na dan 04.06.2024 godine iznosi:
Nedospela glavnica             EUR     8.201.647,54
Dospela glavnica                 EUR        359.306,92
Redovna kamata                  EUR        246.697,36
Zatezna kamata                   EUR          45.661,88
,sve u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, te koje potraživanje je obezbeđeno: 
-Hipotekom I reda upisanom na zemljištu i objektima upisanim na kat.parcelama 702/1, 704/1-7 i 707/2 KO Pudarci
-Hipotekom I reda upisanom na poljoprivrednom zemljištu, koje se prostire na 18 katastarskih parcela upisanih u LN br. 1138 KO Mala Krsna, kat. parcele: 1942/1, 1942/6, 1942/15-18, 1942/20, 1942/23-30 i u LN br. 2887 KO Mihajlovac, kat. parcele: 24/1, 24/2, 39/2 ukupne površina: 908.716 m² (oko 90.87 ha),
-Zalogom na pokretnim stvarima -opremi i vozilima, upisanom u APR- Registar založnog prava pod Zl br 5165/2020,

 

Prodajna dokumentacija:
Detaljniji podaci o predmetu ustupanja (u daljem tekstu: Prodajna dokumentacija) biće dostupni zainteresovanim učesnicima nakon podnošenja zahteva za otkup Prodajne dokumentacije i uplate naknade za prodajnu dokumentaciju.

 

Pravna lica zainteresovana za učešće u postupku  obavezna su da uplate cenu za Prodajnu dokumentaciju u iznosu od: 60.000,00 dinara na račun 908-17001-94, poziv na broj HEOF 90162020445 i da dostave Zahtev za dostavljanje Prodajne dokumentacije na adresu UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ul. Rajićeva br. 27-29 ili na e-mail zarko.lazic@unicreditgroup.rs. 
U Zahtevu za dostavljanje Prodajne dokumentacije obavezno se navodi:
Poslovno ime ponuđača, sedište, ime lica ovlašćenog za zastupanje, matični broj pravnog lica, ime i prezime osobe za kontakt, telefon i e-mail adresa.

 

III Potpisivanje Ugovora o čuvanju poverljivih podataka i dostava dokumatacije
Nakon prijema Zahteva za dostavljanje Prodajne dokumentacije i dokaza o uplati naknade za prodajnu dokumentaciju, zainteresovanim licima biće dostavljen Ugovor o čuvanju poverljivih podataka. Zainteresovano lice je dužno da potpiše Ugovor o čuvanju poverljivih podataka. Nakon zaključenja navedenog ugovora zainteresovanim licima će biti dostavljene kopije Unapred pripremljenog plana reorganizacije sa izmenama i dopunama predlagača PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET VOĆA I POVRĆA “PDM AGRO-FRUIT” DOO PUDARCI, ul. Narodnih Heroja br. 17a, matični broj 20405848, PIB 105530943, u prečišćenom tekstu podnetom Privrednom sudu u Beogradu dana 31.03.2022 godine, koji je usvojen Rešenjem Privrednog suda u Beogradu, 3 Reo 5/2021, kopije založnih izjava po osnovu kojih su upisane hipoteke, kopije rešenja o upisu hipoteka, kao i kopija rešenja o upisu založnog prava Zl br 5165/2020

 

IV Dostavljanje ponuda
Zainteresovana lica koja potpišu Ugovor o čuvanju poverljivih podataka ponude mogu dostaviti najkasnije do 04.07.2024 godine, poštom ili na pisarnici UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD u ulici Jurija Gagarina 12.

 

Naknadno dostavljene Ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

Ponude se moraju dostaviti u valuti EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja, sa rokom plaćanja najkasnije 15 dana od dana zaključenja Ugovora o ustupanju potraživanja i moraju biti dostavljene od lica koje je zaključilo ugovor o čuvanju poverljivih podataka. U ponudi mora biti navedeno poreklo sredstava koje će se koristiti za plaćanje naknade za ustupanje potržaivanja, kao i podaci o vlasničkoj strukturi i članovima organa upravljanja ponuđača.

 

V Opis postupka prodaje javnim prikupljanjem ponuda 

 

Javno otvaranje ponuda će se održati dana 05.07.2024. godine na adresi ul Jurija Gagarina 12, Beograd, Novi Beograd, sala na X spratu, sa početkom u 12 časova.

 

Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju ponuđači koji su dostavili ponude u navedenom roku. 
Banka zadržava pravo da naknadno, u svrhu ozbiljnosti ponude, zahteva od Ponuđača da deponuje na račun po uputu Banke, ponuđeni iznos ili niži iznos po izboru Banke, a kao dodatni uslov za prihvatanje ponude ponuđača.

 

Nakon donošenja odluke organa UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD o rezultatima postupka ustupanja, Banka će o rezultatu postupka obavestiti ponuđača čija je ponuda prihvaćena sa pozivom ponuđaču za zaključenje Ugovora o ustupanju potraživanja uz naknadu. 

 

Porezi, takse i troškovi sačinjavanja i overe ugovora o ustupanju potraživanja padaju na teret prijemnika. 
Ugovor se zaključuje i overava nakon sprovođenja postupka ustupanja potraživanja propisanog odredbama Odluke o upravljanju rizicima banke „Službeni glasnik RS“, br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013 – dr. odluka, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018, 57/2019, 88/2019, 27/2020, 67/2020 – dr. odluka, 89/2022 i 77/2023, kao i odredbama regulative Banke.
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD zadržava pravo da izmeni uslove i rokove iz ovog oglasa, te da poništi ili ponovi oglas, odnosno postupak prodaje u bilo kojoj fazi postupka, kao i da odbije ponudu koju oceni kao neprihvatljivu bez obaveze bilo kakavog dodatnog obrazloženja ponuđaču.

 

Za sve informacije u vezi sa sadržinom ovog Oglasa i/ili postupkom dostave ponuda možete se obratiti kontakt osobi Žarku Laziću na tel 060 2239086 ili putem e-mail-a: zarko.lazic@unicreditgroup.rs.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image