search user menu
Blic • 29.11.2021.

Izmene predviđene zakonom o izmenama i dopunama zakona o finansijskom lizingu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu usvojen je na trećoj sednici prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.

Ovom prilikom za posetioce portala doboš izdvojili smo kratak pregled osnovnih izmena u odnosno na prethodni tekst zakona.

1) Fundamentalna promena i jedan od osnovnih motiva donošenja predmetnog zakona jeste i izmena koja se odnosi na predmet finansijskog lizinga. Tako sada pored pokretne nepotrošne stvari predmet finansijskog lizinga mogu biti i nepokretnosti. Imajući u vidu takvu izmenu, bilo je neophodno i ostale odredbe zakona formulisati na takav način da se sada za poslovanje lizing kompanija postavlja niz dodatnih obaveza i uslova koje se tiču, pre svega, značajnog povećanja iznosa novčanog dela osnivačkog kapitala, te obavezno obrazovanje upravnog i izvršnog odbora kao organa upravljanja društva koje obavlja poslove finansijskog lizinga.
Zakon definiše i minimalne uslove za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu u slučajevima kada je predmet finansijskog lizinga nepokretnost, tako što predviđa da kada je primalac lizinga fizičko lice od istog se ne može zahtevati uplata učešća, te da u tom slučaju ugovor o finansijskom lizingu mora sadržati klauzulu da se pravo svojine nad predmetom lizinga prenosi sa davaoca na primaoca lizinga istekom roka na koji je zaključen ugovor i po izvršenoj isplati ugovorenog iznosa lizing naknade, dok je članom 22. izvršena dopuna Zakona o finansijskom lizingu koja decidno predviđa da se u slučaju kada je predmet finansijskog lizinga nepokretnost, ista ne može opteretiti hipotekom.

2) Ukinut je minimalni rok na koji se ugovor o finansijskom lizingu zaključuje, te sada u tom pogledu nema ograničenja, što stvara pravni okvir pogodniji za poslovanje privrednih društava koja se bave poslovima finansijskog lizinga. Prethodno određen minimalan period trajanja ugovora onemogućavao prevremenu otplatu i prenos svojine na predmetima finansijskog lizinga pre isteka roka od dve godine.

3) Član 5. analiziranog zakona na bitno određeniji način definiše sadržinu i formu kako ugovora o finansijskom lizingu tako i ugovora o isporuci predmeta finansijskog lizinga tako da su sada preciznije određeni obavezni elementi oba ugovora, te prava i obaveze ugovornih strana.

4) Definišu se delatnosti kojima se davalac lizinga može baviti pored osnovne delatnosti, čime se preciznije određuje obim poslovnih aktivnosti lizing kompanija. Tako je predmetnim zakonom sada jasno određeno da davalac lizinga može obavljati delatnost davanja u zakup vraćenih predmeta lizinga kao i delatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz delatnost finansijskog lizinga kao što su usluge obuke primaoca lizinga u vezi sa korišćenjem predmeta lizinga, usluge servisiranja predmeta lizinga i sl.

5) Uvećan je neophodan novčani deo osnivačkog kapitala lizing kompanija. Tako je sada minimalan novčani deo osnivačkog kapitala za lizing kompanije koje se opredele da obavljaju poslove finansijskog lizinga u kojima se kao predmet lizinga pojavljuje isključivo pokretna stvar, određen u iznosu od 500.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. U slučaju kada se lizing kompanija opredeli da obavlja poslove finansijskog lizinga i sa nepokretnostima kao predmetima lizinga minimalni novčani deo osnivačkog kapitala određen je u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

6) Jedna od osnovnih novina koju zakon uvodi jeste i određivanje organa upravljanja koje lizing kompanija mora da ima, te njihov sastav i delokrug. Uočljivo je da odredbe zakona u ovom delu vrše usklađivanje načina poslovanja lizing kompanija sa načinom poslovanja banaka i osiguravajućih društava na takav način što se propisuje obaveznost obrazovanja organa koje odgovarajući zakoni predviđaju za navedene finansijske institucije.

7) Usvojenim izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu preciznije se definiše i način odobravanja obavljanja poslova finansijskog lizinga, te vršenje nadzora nad istim od strane Narodne banke Srbije kao i postupka za slučaj promene vlasničke strukture, s obzirom da prema usvojenim izmenama ni jedno lice ne može bez saglasnosti navedene institucije, steći direktno ili indirektno vlasništvo nad udelima ili akcijama lizing kompanije koji omogućavaju 10% i više upravljačkih prava u toj kompaniji. Narodna banka Srbije, u skladu sa novousvojenom regulativom, takođe na osnovu podnetog zahteva odobrava imenovanje članova novoobrazovanih organa upravljanja.

8) Konačno, privredna društva koja u trenutku usvajanja Zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskom lizingu obavljaju poslove finansijskog lizinga na osnovu dozvole Narodne banke Srbije dužna su da usklade svoje poslovanje u roku od godinu dana od dana stupanja zakona na snagu, gde takvo usklađivanje podrazumeva pre svega uplatu eventualno nedostajućeg iznosa osnivačkog kapitala, vršenja izmena osnivačkog akta lizing kompanija, kao i pribavljanje saglasnosti Narodne banke Srbije u vezi sa imenovanjem članova upravnog, odnosno izvršnog odbora, pri čemu ista institucija u roku od šest meseci od dana stupanja predmetnog zakona na snagu treba da usvoji podzakonske akte koji će omogućiti efikasnu primenu i implementaciju zakona.
 


PODELI OVO PUTEM

SLIČNE VESTI