search user menu
Blic • 29.11.2021.

Kupovina predmeta vraćenih sa lizinga

Kao jedan od načina da građani i privredna društva kupe polovni automobil, radne mašine ili opremu za rad sve češće se pojavljuje kupovina polovnih predmeta vraćenih sa lizinga. Predmeti vraćeni sa lizinga vraćaju se lizing kućama kao davaocima lizinga uglavnom usled činjenice da primalac lizinga ne poštuje obavezu plaćanja lizing naknade.

Prednost kupovine ovakvih predmeta ogleda se pre svega u njihovom kvalitetu. Naime, automobili i druga vozila koji su bili predmet lizinga, morali su biti redovno servisirani kod ovalašćenih servisera, za eventualne intervencije na njima korišćeni su isključivo originalni delovi, predmeti su bili kasko osigurani. Slično je i sa mašinama i drugom opremom, koja je takođe bila predmet redovnog i adekvatnog održavanja.

Postojeći Zakon o finansijskom lizingu ne dozvoljava da predmet lizinga bude nekretnina (uskoro se očekuju dopune Zakona koje bi to omogućile), pa su predmeti vraćeni sa lizinga u najvećem broju slučajeva automobili i oprema. Građanima i privrednim društvima se pruža mogućnost da kroz pregovore sa lizing kućom vrlo često povoljno kupe predmet vraćen sa lizinga, pri čemu izbegavaju rizike (fizički nedostaci predmeta i pravni rizici) koje nosi kupovina automobila i drugih predmeta na placevima ili preko oglasa. Na ovom mestu doboš se potrudio da vam predstavi skraćeni prikaz osnovnih pojmova u vezi sa finansijskim lizingom.

POJAM FINANSIJSKOG LIZINGA: Posao finansijskog lizinga je posao u kome davalac lizinga:
1) sa isporučiocem predmeta lizinga određenim od strane primaoca lizinga zaključuje ugovor na osnovu koga stiče pravo svojine na predmetu lizinga, prema specifikaciji primaoca lizinga i pod uslovima koje, ukoliko se odnose na interese primaoca lizinga, odobrava primalac lizinga
2) sa primaocem lizinga zaključuje ugovor o finansijskom lizingu kojim se obavezuje da na primaoca lizinga prenese ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga na ugovoreno vreme, a primalac lizinga se obavezuje da mu za to plaća ugovorenu naknadu u ugovorenim ratama

TRAJANJE UGOVORA O LIZINGU: Minimalni rok na koji se ugovor o lizingu zaključuje ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora.

PREDMET LIZINGA: Predmet finansijskog lizinga je pokretna nepotrošna stvar (oprema, postrojenja, vozila i sl.).

LIZING NAKNADA: Naknada koju primalac lizinga plaća davaocu lizinga za korišćenje predmeta lizinga (u daljem tekstu: lizing naknada) utvrđuje se prvenstveno na osnovu amortizacije celine ili najbitnijeg dela vrednosti predmeta lizinga.

SUBJEKTI U POSLU FINANSIJSKOG LIZINGA: Subjekti u poslu finansijskog lizinga su: davalac lizinga, primalac lizinga i isporučilac predmeta lizinga.

DAVALAC LIZINGA: Davalac lizinga je lice koje, uz zadržavanje prava svojine na predmetu lizinga, prenosi na primaoca lizinga ovlašćenje držanja i korišćenja na predmetu lizinga, na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu. Davalac lizinga može biti samo privredno društvo, osnovano u skladu sa zakonom, čiji novčani deo osnovnog kapitala ne može biti manji od 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate i koje je dobilo dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova finansijskog lizinga u skladu sa ovim zakonom. Davalac lizinga može da obavlja samo delatnost finansijskog lizinga.

PRIMALAC LIZINGA: Primalac lizinga je pravno ili fizičko lice na koga davalac lizinga prenosi ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga, na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu.

ISPORUČILAC PREDMETA LIZINGA: Isporučilac predmeta lizinga u smislu ovog zakona, je pravno ili fizičko lice koje na davaoca lizinga prenosi pravo svojine na predmetu lizinga, radi njegove predaje primaocu lizinga na držanje i korišćenje, na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu.

DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA LIZINGA: Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga osnivači privrednog društva podnose Narodnoj banci Srbije koja donosi rešenje.

NADZOR: Nadzor nad obavljanjem poslova davaoca lizinga vrši Narodna banka Srbije na osnovu naloga guvernera Narodne banke Srbije ili lica koje on ovlasti. Narodna banka Srbije donosi rešenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE: Za materijalne nedostatke predmeta lizinga, primaocu lizinga odgovara isporučilac, ako drukčije nije ugovoreno. Davalac lizinga ne odgovara primaocu lizinga za štetu prouzrokovanu predmetom lizinga, osim ako je primalac lizinga pretrpeo štetu usled toga što se oslonio na stručnost davaoca lizinga ili ako je davalac lizinga imao učešća u izboru isporučioca ili specifikaciji predmeta lizinga, ako drukčije nije ugovoreno.

ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE: Davalac lizinga odgovara ako na predmetu lizinga postoji pravo trećeg lica koje isključuje, umanjuje ili ograničava neometanu državinu primaoca lizinga, a o čijem postojanju primalac lizinga nije obavešten, niti je pristao da uzme predmet lizinga opterećen tim pravom.
Odgovornost davaoca lizinga za pravne nedostatke predmeta lizinga ne može se ugovorom ograničiti ili isključiti.

PRENOS PRAVA SVOJINE NA PREDMETU LIZINGA NA TREĆE LICE: Davalac lizinga može preneti pravo svojine na predmetu lizinga na treće lice. U slučaju prenosa prava svojine na predmetu lizinga treće lice stupa na mesto davaoca lizinga, te prava i obaveze iz ugovora o lizingu nastaju između njega i primaoca lizinga. To treće lice ne može zahtevati od primaoca lizinga predaju predmeta lizinga pre proteka roka na koji je ugovor o lizingu zaključen.

Prenos prava svojine na predmetu lizinga na treće lice može se ugovorom isključiti ili drukčije predvideti.
RASKID UGOVORA: Davalac lizinga koji raskine ugovor zbog neplaćanja lizing naknade iz razloga utvrđenih zakonom ili ugovorom o lizingu, ima pravo na povraćaj predmeta lizinga, kao i pravo na naknadu pretrpljene štete.

STICANJE DRŽAVINE NA PREDMETU LIZINGA: Na predlog ugovornih strana, sud će odrediti ročište na kome će u zapisniku utvrditi da su se ugovorne strane sporazumele da, u slučaju neplaćanja lizing naknade od strane primaoca lizinga o dospelosti u skladu sa ugovorom, davalac lizinga ima pravo da predmet lizinga preuzme u državinu.
Potpisani zapisnik o sporazumu ima snagu sudskog poravnanja.
Ako primalac lizinga ne ispuni obavezu plaćanja lizing naknade o dospelosti u skladu sa ugovorom i davaocu lizinga ne preda dobrovoljno predmet lizinga, davalac lizinga može sudu podneti zahtev za donošenje rešenja o oduzimanju predmeta lizinga od primaoca lizinga ili lica u čijoj se državini predmet lizinga nalazi i predaji tog predmeta davaocu lizinga u državinu.

RIZIK ZA SLUČAJNU PROPAST: Rizik za slučajnu propast ili oštećenje predmeta lizinga snosi primalac lizinga.
Rizik prelazi na primaoca lizinga u trenutku preuzimanja predmeta lizinga, ako drukčije nije predviđeno ugovorom.

OBAVEZA OSIGURANJA: Primalac lizinga je dužan da osigura predmet lizinga od rizika koji su predviđeni ugovorom, ako drukčije nije predviđeno ugovorom.

PREDAJA PREDMETA LIZINGA DRUGOM LICU NA KORIŠĆENJE: Primalac lizinga može predmet lizinga, u celini ili pojedinim delovima, dati na korišćenje trećem licu uz pismenu saglasnost davaoca lizinga. Davalac lizinga može da raskine ugovor i da zahteva naknadu štete ako je primalac lizinga, bez njegove pismene saglasnosti, predao predmet lizinga na korišćenje trećem licu. Predaja predmeta lizinga na korišćenje trećem licu ne oslobađa primaoca lizinga obaveza koje iz ugovora o lizingu ima prema davaocu lizinga.
Predaja predmeta lizinga na korišćenje trećem licu može se ugovorom isključiti ili drukčije predvideti.

PRESTANAK UGOVORA O LIZINGU: Ugovor o lizingu prestaje protekom roka na koji je zaključen i ako predmet lizinga bude uništen nekim slučajem više sile.

REGISTAR FINANSIJSKOG LIZINGA: Registar finansijskog lizinga je javni registar u koji se, u skladu sa zakonom, upisuju podaci o ugovorima o lizingu zaključenim između fizičkih i pravnih lica.
Registar vodi Agencija za privredne registre preko Registratora.

OBAVEZA UPISA: Davalac lizinga je dužan da zahtev za upis ugovora o finansijskom lizingu podnese u roku od sedam dana od dana isporuke predmeta lizinga, a zahtev za upis izmene i dopune podataka o ugovoru o finansijskom lizingu, kao i brisanje podataka iz Registra, u roku od sedam dana od momenta nastupanja činjenica koje su tu izmenu i dopunu, odnosno brisanje podataka uslovile.
Za štetu koju treće savesno lice pretrpi usled neispunjenja obaveze upisa odgovara davalac lizinga, a sa njim solidarno i primalac lizinga ako je ugovorom o finansijskom lizingu određeno da i on može da podnese zahtev za upis u Registar.


PODELI OVO PUTEM

SLIČNE VESTI