search user menu
Blic • 29.11.2021.

Javna prodaja carinske robe

Kada dolazi do javne prodaje prema Carinskom zakonu?

Primena prinudnog izvršenja je u Carinskom zakonu propisana u Glavi III koja se odnosi na postupak obračuna i naplate carinskog duga.

Ako iznos carinskog duga nije plaćen u roku, carinski organ obračunava zateznu kamatu na iznos duga i preduzima sve zakonom propisane mere za naplatu duga, uključujući i prinudno izvršenje.

Do prodaje robe dolazi i ako carinski organ utvrdi da je roba neovlašćeno uneta u carinsko područje ili da roba nije stavljena pod carinski nadzor.

Koje stvari ne mogu biti predmet javne prodaje u carinskom postupku?

Eksplozivne, otrovne, radioaktivne i zapaljive materije mogu se prodati neposrednom pogodbom pravnom licu ovlašćenom za promet takve robe ili pravnom licu koje takvu robu koristi u procesu proizvodnje. Carinska roba koja ima komercijalnu vrednost samo kao sirovina ili otpadak može se prodati prikupljanjem ponuda

Kako počinje postupak javne prodaje?

Javnu prodaju robe vrši nadležna carinarnica. Za carinsku robu koja se izlaže javnoj prodaji, carinarnica sastavlja spiskove robe po vrsti, trgovačkom nazivu i količini.

Carinarnica obrazuje tročlanu komisiju (po potrebi se može angažovati i veštak) koja pregleda, meri i procenjuje vrednost carinske robe koja se izlaže javnoj prodaji, i proverava da li su se stekli uslovi za prodaju te robe.

Početna cena carinske robe na javnoj prodaji

Prilikom utvrđivanja početne cene carinske robe, komisija uzima u obzir cenu iste ili slične robe na domaćem tržištu, po odbitku uobičajenih troškova poslovanja u trgovini.

Objavljivanje javne prodaje

Javna prodaja objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu, čija se distribucija vrši na celom carinskom području, najkasnije osam dana pre dana javne prodaje. Kako bi carinska roba koja se javno prodaje bila dostupnija široj javnosti, portal doboš® će se starati da njegovi korisnici dobiju pristup što većem broju javnih prodaja ove vrste u Srbiji.

Oglas o javnoj prodaji sadrži: uslove javne prodaje, podatke o vrsti i stanju carinske robe, početnu cenu carinske robe, dan, čas i mesto održavanja javne prodaje, visinu i način polaganja kaucije za učestvovanje u javnoj prodaji, kao i dan, čas i mesto na kome se može razgledati carinska roba koja se izlaže prodaji.

Ko ima pravo da učestvuje na javnoj prodaji?

Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva lica. Ako je posebnim propisom predviđena obaveza posebne registracije, odnosno ispunjenje posebnih uslova za promet ili upotrebu carinske robe koja se izlaže javnoj prodaji, na javnoj prodaji mogu učestvovati samo tako registrovana lica, odnosno lica koja ispunjavaju propisane posebne uslove.

Kaucija

Pre početka javne prodaje, ponuđači su dužni da polože kauciju u iznosu od 30% od početne cene carinske robe, i 1% na ime troškova transfera novčanih sredstava. Kaucija se može uplatiti na račun carinarnice ili gotovinom na blagajni carinarnice. Po okončanoj javnoj prodaji kaucija se vraća bez odlaganja ponuđaču čija ponuda nije prihvaćena.

Koje su faze u postupku javne prodaje?

Prva javna prodaja može se održati samo ako na njoj učestvuju najmanje tri ponuđača, koja su blagovremeno uplatila kauciju.

Ako prva javna prodaja ne uspe, zakazuje se druga javna prodaja koja se može održati ako na njoj učestvuju najmanje dva ponuđača, koja su blagovremeno uplatila kauciju. Druga javna prodaja objavljuje se na isti način kao i prva, s tim što se u oglasu naznačuje da je to druga javna prodaja.

Javna prodaja smatra se neuspelom ako se za carinsku robu ni posle trećeg poziva ne ponudi cena veća od početne cene.

Ako u toku javne prodaje početna cena robe dostigne iznos koji je 100% veći od početne cene robe, komisija će prekinuti javnu prodaju i obavestiti učesnike u nadmetanju da na uvećanu vrednost uplate dodatnu kauciju u iznosu koji sa već uplaćenom kaucijom čini 30% od cene robe ponuđene na javnoj prodaji do momenta njenog prekida. Postupak javne prodaje će se nastaviti samo ako na njoj učestvuju najmanje tri ponuđača koja su uplatila dodatnu kauciju.

Koje radnje treba da izvrši kupac iz postupka javne prodaje?

Kupac je dužan da kupoprodajnu cenu uplati i robu preuzme u roku od osam dana od dana izvršene prodaje, odnosno od dana okončanja postupka po prigovoru.

Ako kupac u roku ne uplati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na povraćaj kaucije, a carinska roba se ponovo izlaže javnoj prodaji.

Kupac ne može učestvovati na ponovo održanoj javnoj prodaji iste carinske robe.

Šta je zapisnik o javnoj prodaji?

Zapisnik o javnoj prodaji potpisuju članovi komisije, kupac i prisutni ponuđači. Zapisnik se ističe se na oglasnoj tabli carinarnice u roku od dva dana od dana završene prodaje i mora se nalaziti na oglasnoj tabli tri dana od dana njihovog isticanja i u kom roku učesnici javne prodaje mogu podneti prigovor na rad i postupak komisije. O podnesenom prigovoru carinarnica odlučuje u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora.

Šta se dešava ako se roba ne proda?

Ako se carinska roba ne proda na drugoj javnoj prodaji, može se prodati prikupljanjem ponuda. Nakon okončanja postupka javne prodaje ponuđači koji su blagovremeno uplatili kauciju za drugu javnu prodaju, pozivaju se da u zatvorenim kovertama dostave svoje ponude u roku koji odredi komisija.

Otvaranju koverata sa ponudama pristupa se odmah po isteku roka koji je odredila komisija.

Komisija nakon konstatacije da roba nije prodata prikupljanjem ponuda, saopštava datum, vreme i mesto održavanja neposredne pogodbe i utvrđuje najnižu cenu po kojoj se carinska roba može prodati.


PODELI OVO PUTEM

SLIČNE VESTI